Despre ADS

                                  AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI

 

            Agenţia Domeniilor Statului este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

            Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) este instituţia specializată care realizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil agricol, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 şi arendarea şi concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului, administrate de aceste societăţi.

            Agenţia Domeniilor Statului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 626/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

 

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII

 

  • exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului;
  • gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum şi privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 si 2 din Legea 268/2001;
  • administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
  • concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învaţământ agricol şi silvic;
  • concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
  • cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă se admite numai în cadrul aceluiaşi judeţ;
  • comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale. Concesionarea şi arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege şi aprobate de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului.

 

Datele de contact ale A.D.S.

 

Sediul Central
Str. ŞTIRBEI VODĂ, nr.43, Sector 1, Bucureşti

 

Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice

Telefon: +4(021) 405.35.31

Fax: +4(021) 313.50.13

Str. ŞTIRBEI VODĂ, nr.43, Sector 1, Bucureşti

E-mail: agentia@domeniilestatului.ro

 

 Echipa Managerială

 

Camelia-Maria PROCOP – DIRECTOR GENERAL

                                              – DIRECTOR GENERAL ADJUNCT