Facebook

Stai în legătură cu noi!

În conformitate cu prevederile art. 502 alin. (1), lit. b) și c), art. 505 și art. 506 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului anunţă ocuparea prin transfer și/sau detașare a 2 (două) funcţii publice de execuţie vacante de Expert la Compartimentul IT din cadrul Directiei Control, Reprezentanțe Teritoriale și Comunicare, după cum urmează:

  • un post de expert, clasa I, grad profesional superior – vechime 7 ani în specialitatea studiilor;
  • un post de expert, clasa I, grad profesional principal – vechime 5 ani în specialitatea studiilor.

Transferul se poate face pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior, conform prevederilor art. 506 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate vor depune în perioada 09.10.2023-27.10.2023 la Registratura Agenției Domeniilor Statului din București, str. Știrbei Vodă nr. 43, Sector 1,  în intervalul orar : luni-joi 08:00-16:30, vineri 08:00-14:00 sau prin e-mail la adresa resurse.umane@domeniilestatului.ro, următoarele documente:

  • Curriculum vitae, în format european;
  • Copie act de identitate;
  • Copie diplomă de studii;
  • Adeverință din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor absolvite, funcția, clasa și gradul profesional deținut;

În situaţia în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeaşi funcţie publică de execuţie vacantă, Agenţia Domeniilor Statului  va organiza un interviu cu funcţionarii publici solicitanţi. Data, ora şi locul susţinerii interviului urmând a fi afişate la sediul principal al Agenţiei Domeniilor Statului.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane  – tel. 021/405.35.72 și la adresa de e-mail resurse.umane@domeniilestatului.ro

Skip to content