Guvernul României

 
Hotărâre nr. 354/2005

din 21/04/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 19/05/2005

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - După articolul 77 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolul 771 şi articolul 772, cu următorul cuprins:
    "Art. 771. - Investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă li se atribuie direct în concesiune, potrivit art. 211 alin. (1) din lege, teren cu destinaţie agricolă, astfel:
    a) pentru plantaţii de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, sere, solarii, răsadniţe - pot concesiona prin atribuire directă următoarele tipuri de teren cu destinaţie agricolă: productiv - arabil, precum şi teren cu destinaţie agricolă aflat sub vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii, răsadniţe, cât şi neproductiv - drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă;
    b) pentru capacităţi de producţie din zootehnie pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinaţie agricolă: productiv - arabil, păşuni şi fâneţe, cât şi neproductiv - drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă;
    c) pentru amenajări de îmbunătăţiri funciare pot concesiona prin atribuire directă numai terenul cu destinaţie agricolă pe care sunt amplasate efectiv canalele de irigaţii sau de desecări;
    d) pentru spaţii de depozitare pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinaţie agricolă neproductiv reprezentând drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi platforme care servesc nevoilor producţiei agricole;
    e) pentru alte tipuri de active pot concesiona teren cu destinaţie agricolă neproductiv.
    Art. 772. - Suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă, care se atribuie direct prin concesionare potrivit art. 771, se stabileşte prin instrucţiunile de aplicare a prezentelor norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                      Contrasemnează:
───────────────
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
    Bucureşti, 21 aprilie 2005.
    Nr. 354.