Guvernul României

 
Hotărâre nr. 834/1991

din 14/12/1991
Versiune actualizata la data de 04/10/2004

privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat@


 

    ___________
    @Text actualizat la data de 04.10.2004, avându-se în vedere următoarele acte:
   - H.G. nr. 170/1995
   - H.G. nr. 468/1998
   - H.G. nr. 540/2003
   - H.G. nr. 1541/2004.

    În aplicarea prevederilor art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,

    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Terenurile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat la data înfiinţării acestora, necesare desfăşurării activităţii conform obiectului lor de activitate, se determină, pentru societăţile comerciale înfiinţate prin hotărîre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, iar pentru societăţile comerciale înfiinţate prin decizia organului administraţiei locale de stat, de către autoritatea administrativă publică judeţeană.
   Art. 2. - Criteriile de stabilire şi de evaluare a terenurilor care fac parte din patrimoniul societăţilor comerciale se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea ministerelor interesate.
   Art. 3. - Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în condiţiile legii, fac parte din domeniul public, precum şi terenurilor cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu excepţia terenurilor din domeniul privat al statului pe care există obiective construite ce conţin suprafeţe agricole şi a terenurilor agricole prevăzute pentru dezvoltare.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. unic din H.G. nr. 1541/2004.

   Art. 4. - (1) Terenurile disponibilizate ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 aparţin proprietăţii private a comunelor, oraşelor sau judeţelor şi se constituie în "Fond special destinat realizării de investiţii sau desfăşurării unor activităţi economice", administrat de autorităţile administraţiei publice locale.
   (2) Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor preda terenurile disponibilizate, care nu au făcut obiectul certificatului de atestare a dreptului de proprietate, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate.
   (3) Terenurile disponibilizate, aflate în prezent în administrarea ministerelor sau a altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, vor fi predate consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor judeţene, după caz, în condiţiile alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din H.G. nr. 468/1998.

   Art. 5. - (1) Organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuţiile ministerului de resort, precum şi autorităţile administrative publice judeţene vor elibera societăţilor comerciale certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, potrivit modelului stabilit de organele prevăzute la art. 2. Aceste certificate sînt supuse regimului de publicitate imobiliară.
   (2) Pentru societăţile comerciale din domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor, înfiinţate potrivit Legii nr. 15/1990, atribuţiile privind determinarea terenurilor şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Ministerul Finanţelor.@
   (3) Pentru societăţile comerciale cu capital de stat la care Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» exercită, în numele statului, drepturile ce decurg din calitatea de acţionar, atribuţiile privind determinarea terenurilor care fac obiectul prezentei hotărâri, aflate în patrimoniul acestor societăţi comerciale, şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora se îndeplinesc de către Secretariatul General al Guvernului.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost introdus prin art. unic din H.G. nr. 170/1995.
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. unic din H.G. nr. 540/2003.

   Art. 6. - Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează de consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 2, iar valoarea acestora se include în patrimoniul societăţilor comerciale, fără modificarea capitalului social al acestora.
   Art. 7. - În vederea vânzării de active sau de acţiuni conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, patrimoniul societăţilor comerciale se reevaluează în condiţiile prevăzute de lege.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din H.G. nr. 468/1998.

   Art. 8. - Pentru terenurile stabilite în condiţiile prezentei hotărîri, societăţile comerciale vor achita, în continuare, taxele legale, pînă la eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate. După această dată, obligaţiile fiscale vor fi cele stabilite în condiţiile legii.
   Art. 81. - Controlul de stat în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 3 din H.G. nr. 468/1998.

    PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

    Bucureşti, 14 decembrie 1991.
    Nr. 834.