Parlamentul României

 
Lege nr. 268/2001

din 28/05/2001
Versiune actualizata la data de 27/05/2006

privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului@


 

    ___________
    @Text actualizat la data de 27.05.2006 avându-se în vedere următoarele acte:
   - O.U.G. nr. 1/2002
   - O.U.G. nr. 11/2002
   - O.U.G. nr. 101/2002
   - O.U.G. nr. 134/2002
   - O.U.G. nr. 139/2002
   - Legea nr. 215/2002
   - Legea nr. 549/2002
   - Legea nr. 32/2003
   - Legea nr. 249/2003
   - O.G. nr. 39/2004
   - O.U.G. nr. 4/2006
   - Legea nr. 132/2006
   - Legea nr. 199/2006.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prin prezenta lege se reglementează:
   a) cadrul juridic privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
   b) statutul juridic al Agenţiei Domeniilor Statului;
   c) administrarea societăţilor comerciale şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora.
   Art. 2. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi societăţilor comerciale rezultate în urma divizării sau fuziunii societăţilor comerciale care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
   (2) Prin terenuri cu destinaţie agricolă se înţelege: terenuri agricole productive - arabile, vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii, răsadniţe şi altele asemenea -, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păşuni împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii zootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă, platforme şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.
   (3) Prevederile prezentei legi reglementează regimul juridic al terenurilor cu destinaţie agricolă, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
   Art. 3. - (1) Privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 se face de către Agenţia Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acţiuni, vânzarea de active şi prin privatizarea managementului către persoane fizice şi juridice, române sau străine.
   (2) Terenurile pentru care societăţile comerciale au obţinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2.
   (3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit, la cererea comisiilor judeţene, comisiilor locale.@
   (4) Terenurile cu destinaţie agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăţi comerciale.
    __________
    @Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 549/2002.

   CAPITOLUL II
  Înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului şi delimitarea
patrimoniului acesteia

   SECŢIUNEA 1
  Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului

   Art. 4. - (1) Se înfiinţează Agenţia Domeniilor Statului, instituţie de interes public cu personalitate juridică, cu caracter financiar şi comercial, finanţată din surse extrabugetare, în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, având ca atribuţii:
   a) exercitarea în numele statului a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului privat al statului;
   b) gestionarea şi exploatarea eficientă a patrimoniului de stat, al cărui proprietar mandatat este, precum şi privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2;
   c) administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public şi privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
   d) concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în exploatarea societăţilor naţionale, a institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă şi a unităţilor de învăţământ agricol şi silvic;
   e) concesionarea sau închirierea bunurilor, activităţilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
   f) cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime; schimbul de terenuri cu destinaţie agricolă se admite numai în cadrul aceluiaşi judeţ.@
   g) aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră agricolă din titlul XI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;@
   h) comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, din domeniul public sau privat al statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole de tip ferme familiale. Concesionarea şi arendarea către ferme familiale se vor face prin metodele prevăzute de lege şi aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.@
   (2) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.@
    __________
    @Litera f) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 2 din Legea nr. 549/2002.
   - Literele g) şi h) de la alin. (1) au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 4/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 199/2006.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 4/2006.

   Art. 5. - (1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, dintre care un preşedinte.@
   (11) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe criterii de competenţă profesională şi revocaţi din funcţie, pentru motive întemeiate, pe baza unei analize a eficienţei activităţii pe perioada în care şi-au desfăşurat activitate, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.@
   (12) Preşedintele consiliului de administraţie îndeplineşte funcţia de preşedinte al Agenţiei Domeniilor Statului, în condiţiile alin. (11), şi exercită împreună cu vicepreşedintele conducerea executivă a Agenţiei Domeniilor Statului.@
   (2) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie se fixează prin ordinul de numire şi nu poate fi mai mare de 4 ani.
   (3) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi pentru motive întemeiate de autoritatea care i-a numit, în baza unei analize a eficienţei activităţii pe perioada în care au activat în consiliu.
   (4) Consiliul de administraţie ia decizii valabile în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
   (5) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe lună.
   (6) Consiliul de administraţie se poate convoca în şedinţe extraordinare de către preşedinte sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori prin ordin al autorităţii care i-a numit.
   (7) Preşedintele consiliului de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile acestui consiliu şi în acest scop exercită următoarele atribuţii:
   a) încheie sau aprobă încheierea de contracte de către Agenţia Domeniilor Statului;
   b) aprobă operaţiuni de plăţi şi încasări în numele Agenţiei Domeniilor Statului;
   c) angajează şi reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
   d) prezintă anual spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor raportul de activitate al Agenţiei Domeniilor Statului şi bugetul de venituri şi cheltuieli, adoptate de consiliul de administraţie.
   (8) Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi remunerarea membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
   (9) Preşedintele consiliului de administraţie poate să delege dreptul de a semna contracte şi/sau convenţii ori alte documente unor persoane cu funcţii de conducere, angajate ale Agenţiei Domeniilor Statului.
   (10) Agenţia Domeniilor Statului va organiza auditul intern pentru realizarea controlului intern al operaţiunilor financiar-contabile, conform prevederilor legale.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 4/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 199/2006.
   - Alineatele (11) şi (12) au fost introduse prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 4/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 199/2006.

   Art. 6. - (1) Veniturile realizate de Agenţia Domeniilor Statului se păstrează în conturi purtătoare de dobânzi deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria statului.@
   (11) Viramentele către bugetul de stat şi către datoria publică se fac conform prevederilor din bugetul aprobat pe anul în curs, cu defalcarea trimestrială.@
   (12) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.@
   (13) La sfârşitul exerciţiului bugetar anual se va calcula diferenţa dintre veniturile realizate din activităţi pe care le desfăşoară conform atribuţiilor stabilite prin acte normative şi cheltuieli efective, cât şi a valorii contractelor de derulare multianuală, iar diferenţa astfel calculată se face venit la bugetul de stat, respectiv datoria publică, până la data de 25 ianuarie a anului următor.@
   (14) Prevederile alin. (11)-(13) se aplică şi exerciţiului bugetar al anului 2005.@
   (2) După deducerea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Domeniilor Statului veniturile astfel rezultate se virează semestrial Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în contul fondului denumit "Dezvoltarea agriculturii româneşti".
   (3) Sumele colectate în fondul «Dezvoltarea agriculturii româneşti» sunt destinate programelor de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private şi altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora, precum şi cumpărării de terenuri cu destinaţie agricolă.@
   (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Domeniilor Statului vor proceda la compensarea debitelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor, precum şi a debitelor rezultate din exploatarea fără titlu valabil a terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, datorate şi neachitate la termen cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.@
   (41) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Societatea Naţională «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. vor proceda la compensarea debitelor reprezentând sumele datorate şi neachitate de către agenţii economici agricoli pentru prestaţiile de irigaţii efectuate de Societatea Naţională «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. cu sumele cuvenite acestora cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.@
   (5) Pentru asigurarea finanţării programelor prevăzute la alin. (3) sumele colectate la fondul «Dezvoltarea agriculturii româneşti» se completează cu alocaţiile aprobate din bugetul de stat pentru Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cap. 67.01 «Agricultură şi silvicultură», titlul «Transferuri».@
   (6) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Agenţia Domeniilor Statului, poate prelua, prin echivalenţă, şi cereale în contul redevenţei datorate de concesionarii terenurilor agricole, în perioada în care fondul «Dezvoltarea agriculturii româneşti» este gestionat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.@
   (7) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se stabilesc suprafeţele afectate de factorii naturali, produsele agricole şi cantităţile care se atribuie în natură producătorilor agricoli, persoane fizice, ale căror culturi au fost afectate.@
   (8) Metodologia privind preluarea în natură a redevenţei, modul de atribuire a ajutoarelor, precum şi înregistrarea în evidenţele Agenţiei Domeniilor Statului a acestor operaţiuni se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.@
   (9) Ordinele ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, date în aplicarea prezentei legi, sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice locale din zonele afectate.@
    __________
    @Alineatele (1) şi (3) au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 549/2002.
   - Alineatele (4) şi (5) au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 1/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 215/2002.
   - Alineatul (41) a fost introdus prin art. unic din O.U.G. nr. 134/2002.
   - Alineatele (6)-(9) au fost introduse prin art. unic din O.U.G. nr. 101/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 32/2003.
   - Alineatele (11)-(14) au fost introduse prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 4/2006, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 199/2006.
   - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 4/2006, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 199/2006.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Acţiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului

   Art. 7. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va inventaria terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 şi terenurile deţinute în administrare de institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, de universităţi şi de unităţile de învăţământ agricol şi silvic, prevăzute în anexa nr. 2, şi a societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 4.@
   (2) Procedura de inventariere a terenurilor prevăzute la alin. (1), precum şi componenţa comisiilor de inventariere se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
   (3) Planurile cadastrale ale terenurilor cu destinaţie agricolă, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosinţă, se vor întocmi de către oficiile de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi vor fi avizate, pentru conformitate, de comisia de inventariere şi de Direcţia cadastru şi îmbunătăţiri funciare.
   (4) În vederea stabilirii dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, pe baza planurilor cadastrale întocmite potrivit alin. (3) şi a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, în termen de 90 de zile de la definitivarea lucrărilor de cadastru Agenţia Domeniilor Statului va depune cererea de înscriere a dreptului de proprietate al statului în Cartea funciară, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul.
   (5) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) şi trecerea lor în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului se fac pe bază de protocol între societăţile comerciale, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, universităţile şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic şi societăţile naţionale, pe de o parte, şi Agenţia Domeniilor Statului, pe de altă parte, în termen de 15 zile de la data inventarierii lor.
   (6) La data predării-preluării bunurilor care fac obiectul prezentei legi se va întocmi de către Agenţia Domeniilor Statului balanţa terenurilor pe fiecare unitate prevăzută la art. 1, 2 şi în anexele nr. 1-4, iar terenurile care nu fac obiectul retrocedării, în conformitate cu prevederile legilor în domeniu, vor fi declarate terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului şi vor putea fi concesionate sau arendate în condiţiile legii.
   (7) Agenţia Domeniilor Statului, împreună cu Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, va inventaria terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi le va preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi.@
   (8) În situaţia în care Agenţia Domeniilor Statului constată că au fost săvârşite abuzuri comise prin acte administrative în aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau poate sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul.@
    __________
    @Alineatele (1), (7) şi (8) au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 549/2002.

   Art. 8. - (1) Terenurile agricole aparţinând domeniului privat şi public al statului, aflate în exploatarea institutelor sau staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă, universităţilor şi unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, a companiilor sau societăţilor naţionale, vor fi concesionate direct către acestea în schimbul unei redevenţe.
   (2) Institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic sunt scutite de plata redevenţei pentru terenurile concesionate ce aparţin domeniului public, în scopul realizării obiectivelor cercetării.
   (3) Până la privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, a companiilor sau societăţilor naţionale, precum şi a institutelor sau staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă acestea vor avea un drept de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare, aparţinând domeniului privat al statului, drept ce va putea fi exercitat în maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   CAPITOLUL III
  Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în exploatare
terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor
proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor ori
serviciilor aparţinând domeniului public al statului

   SECŢIUNEA 1
  Pregătirea privatizării

   Art. 9. - (1) La primirea din partea unui investitor interesat a unei scrisori de intenţie pentru concesionarea terenului aflat în exploatarea societăţilor comerciale ce intră sub incidenţa prezentei legi, aparţinând domeniului privat al statului, intrat sau prevăzut să intre în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, aceasta este obligată să efectueze studiul de oportunitate al concesionării şi, concomitent, evaluarea acţiunilor deţinute la respectiva societate.
   (2) În cazul în care investitorul interesat de concesionarea sau arendarea terenului cu destinaţie agricolă solicită şi cumpărarea de acţiuni, cele două contracte se vor negocia în conformitate cu metodele şi prevederile de privatizare prevăzute în prezentul capitol.
   (3) În cazul în care investitorul este interesat numai de concesionarea sau arendarea terenului cu destinaţie agricolă şi nu solicită şi cumpărarea de acţiuni, vor putea fi concesionate sau arendate numai acele terenuri care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăţilor comerciale pentru desfăşurarea activităţii, potrivit obiectului lor de activitate.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Vânzarea de acţiuni

   Art. 10. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va întocmi liste cuprinzând societăţile comerciale care fac obiectul privatizării, respectiv ale căror terenuri deţinute sunt oferite spre concesionare sau arendare. Aceste liste vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
   (2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi vor cuprinde:
   a) datele de identificare a agentului economic - denumirea societăţii comerciale, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
   b) capitalul social şi structura acţionariatului;
   c) procentul din capitalul social supus vânzării;
   d) suprafaţa totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată;
   e) termenul limită de declanşare a procesului de privatizare-restructurare.
   Art. 11. - (1) În vederea asigurării unui proces de privatizare, respectiv de concesionare, eficient şi transparent, pentru fiecare societate comercială scoasă la privatizare şi nominalizată în listă Agenţia Domeniilor Statului va publica în mijloacele de informare în masă anunţul publicitar elaborat pentru vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului, deţinute în exploatare de aceste societăţi.
   (2) Anunţul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare şi a studiului de oportunitate întocmit de Agenţia Domeniilor Statului.
   (3) Anunţul publicitar va cuprinde informaţii minime cu privire la:
   a) denumirea şi sediul societăţii comerciale;
   b) numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal;
   c) obiectul de activitate;
   d) capitalul social şi numărul de acţiuni puse în vânzare;
   e) structura acţionariatului;
   f) suprafaţa terenului care urmează să fie concesionată;
   g) locul şi data limită de cumpărare a caietului de sarcini;
   h) locul de unde se pot obţine alte date;
   i) locul şi data limită a depunerii ofertelor;
   j) alte date considerate importante.
   Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă şi/sau în concesionarea şi arendarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, inclusiv a bunurilor, activităţilor sau serviciilor accesorii ale acestor bunuri, vor înregistra la sediul Agenţiei Domeniilor Statului o scrisoare de intenţie.
   Art. 13. - (1) Vânzarea de acţiuni emise de societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi se va face în baza unui raport de evaluare, la preţul de piaţă stabilit de cerere şi ofertă.
   (2) Pentru societăţile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, care au datorii reprezentând mai mult de jumătate din capitalul social al acestora şi care au fost scoase la vânzare de două ori fără să se înregistreze vreo ofertă, din comisia de negociere vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, astfel încât investitorii interesaţi să poată negocia atât valoarea acţiunilor, cât şi valoarea totală a datoriilor şi modul de stingere a acestora.
   Art. 14. - (1) Vânzarea acţiunilor către investitorii interesaţi prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se va face prin următoarele metode:
   a) ofertă publică de vânzare;
   b) negociere directă cu preselecţie.
   c) negociere directă;@
   d) licitaţie publică cu strigare.@
   (2) În cazul vânzării de acţiuni prin ofertă publică salariaţii şi membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul să cumpere, în termen de 30 de zile, anterior deschiderii ofertei publice, până la 20% din acţiunile scoase la vânzare, cu reducere de până la 30% faţă de preţul prevăzut în oferta făcută de Agenţia Domeniilor Statului.
   (3) În cazul vânzării de acţiuni prin negociere directă cu preselecţie asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor avea dreptul de cumpărare preferenţială a acţiunilor, în situaţia în care oferă un preţ cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preţ oferit.
   (31) În cazul vânzării prin negociere directă, asociaţia salariaţilor, constituită conform art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, au dreptul să cumpere acţiuni scoase la vânzare, conform prevederilor alin. (3).@
   (32) În cazul vânzării de acţiuni prin licitaţie publică cu strigare, membrii conducerii societăţii comerciale au dreptul să cumpere acţiuni scoase la privatizare, conform prevederilor alin. (2).@
   (4) Condiţiile de participare la cumpărare de acţiuni prin negociere directă cu preselecţie, în condiţiile prevăzute la alin. (3), pentru societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, vor fi prevăzute în mod expres în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (5) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul ofertei publice este preţul/acţiune, iar în negocierea directă cu preselecţie este preţul/acţiune şi pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, experienţa în exploatarea terenului. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.
   (6) Criteriul de departajare a ofertanţilor în cadrul vânzării acţiunilor prin metoda de licitaţie cu strigare este preţ/acţiune, iar în cadrul vânzării prin negociere directă, criteriile sunt preţ/acţiune, cuantumul redevenţei oferite, pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice, respectiv capacitatea tehnică şi financiară şi experienţa în exploatarea terenului, pentru persoanele juridice, precum şi alte criterii stabilite prin caietul de sarcini. În cadrul negocierii se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.@
    __________
    @Literele c) şi d) de la alin. (1) au fost introduse prin art. I pct. 5 din Legea nr. 549/2002.
   - Alineatele (31) şi (32) au fost introduse prin art. I pct. 6 din Legea nr. 549/2002.
   - Alineatul (6) a fost introdus prin art. I pct. 7 din Legea nr. 549/2002.

   Art. 15. - Asociaţiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile comerciale agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, pot cumpăra acţiuni emise de societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2, beneficiind de următoarele facilităţi: plata în rate, eşalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu avans de minimum 20% din preţul de adjudecare şi cu o dobândă de 10% pe an.
   Art. 16. - (1) Dividendele aferente acţiunilor dobândite de o asociaţie dintre cele prevăzute la art. 15 sunt neimpozabile pe durata executării contractului de vânzare.
   (2) Veniturile obţinute potrivit alin. (1) se transferă asociaţiei şi se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, a dobânzilor şi pentru rambursarea creditelor contractate de asociaţie în vederea cumpărării de acţiuni.
   Art. 17. - (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 se înscriu în registrul acţionarilor societăţilor comerciale, iar asociaţiile vor figura în registrul acţionarilor şi vor fi înscrise în registrul comerţului la poziţia "Acţionari", până la plata integrală a preţului, având drept de vot în adunarea generală a acţionarilor corespunzător cu numărul de acţiuni deţinute.
   (2) Pentru acţiunile vândute cu plata în rate acţiunile neachitate se constituie gaj şi se eliberează de sarcini pe măsura achitării lor.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă,
precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică
sau privată a statului şi a activităţilor şi serviciilor publice

   Art. 18. - (1) Iniţiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
   (2) Persoanele fizice sau juridice române ori străine, inclusiv asociaţiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, care doresc să concesioneze terenurile ce fac obiectul acestei secţiuni, vor adresa o scrisoare de intenţie concedentului, respectiv Agenţiei Domeniilor Statului.
   (3) După înregistrarea scrisorii de intenţie Agenţia Domeniilor Statului va întocmi în termen de 30 de zile studiul de oportunitate conţinând o evaluare tehnico-economică şi caietul de sarcini al concesiunii, pe care îl va depune spre aprobare Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.
   (4) Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului privind aprobarea concesionării va cuprinde şi procedura de concesionare, care poate fi:
   a) licitaţie cu plic închis, dacă investitorul interesat nu a condiţionat concesionarea terenului agricol de cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale în exploatarea căreia se află acest teren;
   b) negociere directă cu preselecţie, dacă investitorul interesat condiţionează concesionarea terenurilor de cumpărarea de acţiuni ale societăţilor comerciale ce deţin în administrare aceste terenuri.
   c) negociere directă;@
   d) licitaţie publică cu strigare.@
    __________
    @Literele c) şi d) de la alin. (4) au fost introduse prin art. I pct. 8 din Legea nr. 549/2002.

   A. Procedura concesionării prin licitaţie cu plic închis
   Art. 19. - (1) Procedura concesionării prin licitaţie cu plic închis se face într-o singură etapă şi are drept scop concesionarea bunurilor, activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului privat al statului şi se aplică atunci când investitorul nu condiţionează concesionarea terenurilor de cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în administrare aceste bunuri.
   (2) Selectarea ofertelor se va face în baza grilei de punctare aprobate în caietul de sarcini, care va avea ca principale elemente:
   a) redevenţa oferită;
   b) capacitatea tehnică de a exploata bunul ce face obiectul concesiunii;
   c) valoarea investiţiilor propuse şi posibilităţi financiare de realizat.
   Art. 20. - (1) Concedentul va încheia contractul de concesiune cu ofertantul cel mai bine plasat, în baza grilei de punctare. Condiţiile care au condus la declararea drept câştigător al concesiunii vor fi obligatoriu clauze în contract.
   (2) Contractul de concesiune va cuprinde clauza referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar.
   (3) La expirarea contractului de concesiune beneficiarul este obligat să restituie liber de orice sarcini bunul încredinţat prin contract, inclusiv investiţiile realizate.
   (4) Pentru investiţiile nerecuperate părţile vor conveni modul de recuperare a acestora.

   B. Procedura concesionării sau arendării prin negociere directă
   Art. 21. - Procedura concesionării prin negociere directă se aplică în cazul în care investitorul interesat condiţionează cumpărarea acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul acestei legi de concesionarea sau arendarea terenurilor deţinute în exploatare de către aceste societăţi comerciale.

   C. Procedura concesionării prin atribuire directă@
    __________
    @Litera C cuprinzând art. 211-213 a fost introdusă prin art. unic din Legea nr. 249/2003.

   Art. 211. - (1) Terenurile cu destinaţie agricolă, care nu fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1), vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2).
   (2) Pentru capacităţile de producţie din zootehnie, suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă atribuită direct prin concesionare se stabileşte în funcţie de efectivul mediu de animale deţinut şi de capacitatea de exploatare.
   (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active de la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau aflate permanent sub luciu de apă.
   (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul bunurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările ulterioare.
   Art. 212. - Concesionarea prin atribuire directă se face pe perioada existenţei mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani.
   Art. 213. - În cazul procedurii de concesionare prin atribuire directă, nivelul redevenţei se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Procedura vânzării acţiunilor societăţilor comerciale
şi a concesionării terenurilor cu destinaţie agricolă

   Art. 22. - (1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acţiunilor unei societăţi comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intenţie şi concesionarea sau arendarea terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului, deţinut în exploatare de această societate, Agenţia Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare şi apreciere al experţilor, întocmeşte, în vederea aprobării:
   a) dosarul de prezentare a societăţii comerciale;
   b) nota de preţ privind evaluarea acţiunilor;
   c) caietul de sarcini.
   (2) Agenţia Domeniilor Statului întocmeşte studiul de oportunitate şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie. Consiliul de administraţie hotărăşte asupra conţinutului caietului de sarcini şi totodată specifică:
   - durata concesiunii;
   - modul de calcul al redevenţei şi modalitatea de plată;
   - investiţii făcute de concesionar;
   - condiţii de exploatare a concesiunii;
   - obligaţii de mediu;
   - regimul bunurilor la încetarea concesiunii.
   (3) Comisia de negociere numită prin decizia Consiliului de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului va negocia condiţiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate.
   (4) Departajarea ofertelor se va face în baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:
   a) preţul pe acţiune şi modalitatea de plată;
   b) condiţiile caietului de sarcini al concesiunii.

   CAPITOLUL IV
  Vânzarea de active aparţinând societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă

   SECŢIUNEA 1
  Pregătirea pentru vânzare

   Art. 23. - (1) Dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale şi a oferirii de facilităţi, conform art. 15 din prezenta lege, nu au fost înregistrate cereri de cumpărare de acţiuni, se poate proceda la divizarea societăţii comerciale pe ferme şi centre de profil, în baza unui studiu de fezabilitate şi cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, potrivit mandatului special acordat de Agenţia Domeniilor Statului, sau la restructurarea societăţii, prin vânzare de active, concesionare ori arendare de terenuri, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.@
   (2) Ferma de producţie agricolă, definită ca fiind unitatea de producţie ce însumează infrastructura investiţională şi terenurile aferente necesare în vederea desfăşurării procesului de producţie agricolă, constituie cea mai mică subdiviziune a unei societăţi agricole supuse privatizării. Ferma de producţie agricolă poate fi divizată numai în cazurile de dizolvare sau lichidare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.
   (3) În cazul reorganizării judiciare a societăţilor comerciale care deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă Agenţia Domeniilor Statului împreună cu creditorii se vor pronunţa asupra planului de reorganizare propus.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 549/2002.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Vânzarea de active cu plata integrală

   Art. 24. - (1) Vânzarea activelor societăţilor comerciale se va face în baza unui studiu de oportunitate, la propunerea consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale, avizat de Agenţia Domeniilor Statului şi aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
   (2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de licitaţie cu strigare sau în plic închis cu adjudecare, la preţul cel mai bun oferit.
   (3) Procedura prevăzută la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, dacă în contractul de leasing nu s-a prevăzut altfel.
   (4) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă au obligaţia să întocmească lista cuprinzând activele neutilizate, în vederea avizării acesteia de către Agenţia Domeniilor Statului şi publicării ei în presă.
   Art. 25. - (1) La cumpărarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce fac obiectul prezentei legi nu au dreptul să participe membrii adunării generale a acţionarilor sau ai consiliului de administraţie al societăţii vânzătoare.
   (2) Sumele realizate din vânzarea activelor societăţilor comerciale care fac obiectul prezentei legi vor fi utilizate de către acestea pentru:
   a) rambursarea datoriilor;
   b) efectuarea de investiţii;
   c) finalizarea activităţii din principalul obiect de activitate.
   (3) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale.
   Art. 26. - (1) Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi şi care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere pentru activele societăţii, altele decât terenurile cu destinaţie agricolă, pot vinde prin negociere directă sau pot încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare cu locatarii sau chiriaşii, dacă aceştia au efectuat investiţii în activele utilizate şi nu au obligaţii restante faţă de societate.
   (2) Contractul de vânzare sau de leasing se încheie în baza raportului de evaluare acceptat de părţi şi cu scăderea valorii investiţiilor efectuate de chiriaş, respectiv de locatar.
   (3) Încheierea contractelor de vânzare sau de leasing este condiţionată de aprobarea prealabilă de către Agenţia Domeniilor Statului.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Vânzarea de active cu plata în rate

   Art. 27. - Societăţile comerciale care fac obiectul prezentei legi pot vinde, cu aprobarea prealabilă a Agenţiei Domeniilor Statului, în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie, active cu plata în rate salariaţilor, precum şi societăţilor agricole, asociaţiilor agricole şi altor forme asociative din agricultură, cu personalitate juridică, în următoarele condiţii:
   a) avans minim de 20% din preţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie, cu aprobarea Agenţiei Domeniilor Statului, dar nu mai mic decât valoarea contabilă a acestuia;
   b) rate eşalonate pe un termen de până la 5 ani;
   c) dobânda anuală de 30%.
   Art. 28. - Contractele de vânzare-cumpărare de active vor avea clauze ferme pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului.

   CAPITOLUL V
  Sancţiuni

   Art. 29. - (1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:
   a) nepublicarea listei cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează potrivit anunţului publicitar;
   b) nerespectarea metodei de privatizare stabilite în oferta de vânzare sau în studiul de oportunitate;
   c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul societăţii comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare, cu scop vădit de a induce în eroare investitorul său;
   d) neincluderea în caietul de sarcini a situaţiilor reale privind situaţia bunului care urmează să fie concesionat, în scopul tulburării dreptului de exploatare a concedentului;
   e) neîntocmirea raportului de evaluare sau a studiului de oportunitate pentru formarea preţului de ofertă sau stabilirea redevenţei ce stau la baza negocierii;
   f) atribuirea dreptului de cumpărare/concesionare sau de arendare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă;
   g) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi, în vederea influenţării preţului de ofertă sau redevenţei.
   (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 549/2002.

   CAPITOLUL VI
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 30. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi normele metodologice de aplicare, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.
   Art. 31. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia Domeniilor Statului va prelua, prin protocol, de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, acţiunile societăţilor comerciale care nu au fost preluate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, şi a Hotărârii Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, precum şi acţiunile societăţilor naţionale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
   Art. 32. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.
   Art. 33. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 decembrie 1999, Hotărârea Guvernului nr. 97/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 16 februarie 2000, Hotărârea Guvernului nr. 46/2000 privind atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 26 ianuarie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

    Bucureşti, 28 mai 2001.
    Nr. 268.

   ANEXA Nr. 1

    SOCIETĂŢI COMERCIALE PE ACŢIUNI
deţinătoare de trenuri cu destinaţie agricolă
   
─────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea Societăţii Comerciale
─────────────────────────────────────────────────────
Judeţul Alba

1. AGRA ALBA - S.A.
2. AGROINDUSTRIALA PETREŞTI - S.A.
3. APOLLON - S.A. GALDA DE JOS
4. BLASIUS BLAJ - S.A.
5. HORTICOLA OIEJDEA - S.A.
6. MUREŞUL - S.A. LUNCA MUREŞULUI
7. PERLA TÂRNAVEI JIDVEI - S.A.
8. SUINDPROD - S.A. GALDA
9. TRANSILVANIA - S.A. AIUD
10. VITICOLA - S.A. AIUD
11. VITIS - S.A. SEBEŞ

Judeţul Arad

12. AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU - S.A.
13. AGROINDUSTRIALA FÂNTÂNELE - S.A.
14. AGROINDUSTRIALA HORIA - S.A.
15. AGROINDUSTRIALA INEU - S.A.
16. AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA - S.A.
17. AGROINDUSTRIALA NĂDLAC - S.A.
18. AGROINDUSTRIALA PECICA - S.A.
19. AGROINDUSTRIALA ŞAGU - S.A.
20. AGROINDUSTRIALA SCÂNTEIA - S.A. ŞIMAND
21. AGROINDUSTRIALA UTVINIŞ - S.A.
22. ALFAR - S.A. ARAD
23. ARCER CERMEI - S.A.
24. COMFRUCT - S.A. LIPOVA
25. CRISCOM - S.A. CHIŞINEU-CRIŞ
26. DARIMEX AGROPRODEX - S.A.
27. HORTICOLA HORIA - S.A.
28. HORTICOLA INEU - S.A.
29. HORTICOLA NĂDLAC - S.A.
30. IZVORIN - S.A.
31. PASTORALA - S.A. ARAD
32. PISCICOLA ARAD - S.A.
33. SEMROM - S.A. SEMLAC
34. SUPERSEM ARAD - S.A.
35. VITIVINICOLA BARAŢCA - S.A.
36. ZOOLACT - S.A. SEMLAC

Judeţul Argeş

37. AGROIZ IZVORU - S.A.
38. AGROMIXT - S.A. LEORDENI
39. AGROPIT - S.A. PITEŞTI
40. AGROSTAR COSTEŞTI - S.A.
41. AGROTIM - S.A. CURTEA DE ARGEŞ
42. AIASC - S.A. VULPEŞTI
43. BĂICULEŞTI - S.A.
44. CERES PITEŞTI - S.A.
45. FRUCTIS - S.A. CÂMPULUNG
46. HORTICOM ROCIU - S.A.
47. PITSER - S.A. BASCOV
48. VALAHIA - S.A. TOPOLOVENI

Judeţul Bacău

49. AGRIBAC FORTUNA - S.A. BACĂU
50. AGROFRUCT - S.A. RĂCĂCIUNI
51. AGROINDUSTRIALA - S.A. TRAIAN
52. AGRO-NOVA - S.A. RĂCĂCIUNI
53. AGROPROD - S.A. PARÂNCEA
54. AGROZOOTEHNICA - S.A. SĂNDULENI
55. AICBAC - S.A. BACĂU
56. AREAL - S.A. BACĂU
57. CERAVIS - S.A. BRAD BEREŞTI-BISTRIŢA
58. ESOX - S.A. BACĂU
59. GODOVANA - S.A. FILIPENI
60. HORTIPROD - S.A. BACĂU
61. HORTIPROD - S.A. ORBENI
62. INTENSIV - S.A. BEREŞTI
63. MULTIPROD - S.A. SASCUT
64. POMICOLA - S.A. LICHITIŞENI
65. PROTOBAC - S.A. BACĂU
66. SELBAC - S.A. BACĂU
67. SERON - S.A. ONEŞTI
68. SUINPROD - S.A. BACĂU
69. AGROIND VULTURENI - S.A.

Judeţul Bihor

70. AGORA - S.A. ORADEA
71. AGROINDUSTRIALA CAUACEU - S.A.
72. AGROINDUSTRIALA CIGHID - S.A.
73. AGROINDUSTRIALA CRIŞANA TINCA - S.A.
74. AGROINDUSTRIALA INAND - S.A.
75. AGROPROD VÂNĂTORI - S.A.
76. AVÂNTUL - S.A. ORADEA
77. BIZOOFRUCT BIHARIA - S.A.
78. DEALUL NOU SĂCUENI - S.A.
79. GOLDFRUCT - S.A. URVIND
80. HORTICOLA - S.A. BALC
81. HORTICOLA SĂLARD - S.A.
82. INHOLOD - S.A.
83. LUGAFRUCT - S.A. URVIND
84. MALUS - S.A. ALEŞD
85. MARGA - S.A. MARGHITA
86. ORSER - S.A. ORADEA
87. OVIPERS - S.A. ORADEA
88. POMUR - S.A. URVIND
89. PRATOSEM - S.A. ORADEA
90. PRO ACVA - S.A. CEFA
91. VALPRODCOM - S.A. VALEA LUI MIHAI
92. VEGANI - S.A. SACADAT
93. SCAZ AVRAM IANCU - S.A.
94. SCAZ - S.A. SALONTA

Judeţul Bistriţa-Năsăud

95. AGROCOMERCIALA POMBIS - S.A. BISTRIŢA
96. AGROINDUSTRIALA - S.A. BISTRIŢA
97. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMITRA
98. AGROINDUSTRIALA - S.A. JELNA
99. AGROINDUSTRIALA - S.A. LECHINŢA
100. BISTRIŢA - S.A. BISTRIŢA
101. FRULEG - S.A. BISTRIŢA
102. ZOOHORTICOLA - S.A. TEACA

Judeţul Botoşani

103. AGROJIM - S.A. DÂNGENI
104. AGROMIH - S.A. RIPICENI
105. AGROSAV - S.A. SĂVENI
106. AGROZINDAL - S.A. ALBEŞTI
107. AVICOLA - S.A. BOTOŞANI
108. COZINDA - S.A. SOCRUJENI
109. EMAGROCOM - S.A. CĂTĂMAREŞTI
110. FLORA - S.A. BOTOŞANI
111. INDAGRO - S.A. BOTOŞANI
112. LEGUME-FRUCTE - S.A. BOTOŞANI
113. PROAGRO - S.A. DOROHOI
114. SENDORA - S.A. SENDRICENI
115. SITNA - S.A. BOTOŞANI
116. SUINPROD AGRIPOR - S.A. LEORDA
117. SUINPROD - S.A. BUCECEA

Judeţul Braşov

118. AGROINDUSTRIALA BARSA- S.A. CODLEA
119. AGROINDUSTRIALA FORTUNA - S.A.
120. AGROINDUSTRIALA HOMOROD - S.A.
121. AGROINDUSTRIALA PREJMER - S.A.
122. AGROINDUSTRIALA RÂŞNOV - S.A.
123. AGROINDUSTRIALA RUPEA - S.A.
124. AGROMIXT - S.A. FĂGĂRAŞ
125. AVICOLA CODLEA - S.A.
126. DORIPESCO - S.A. BRAŞOV
127. HORTICOLA - S.A. FĂGĂRAŞ
128. PAJIŞTI - S.A. BRAŞOV
129. SERE CODLEA - S.A.
130. SERE - S.A. BRAŞOV

Judeţul Brăila

131. AGROINDUSTRIALA FĂUREI - S.A.
132. AGROINDUSTRIALA RÂMNICELU - S.A.
133. AGROLEG - S.A. SILISTRARU
134. AGROMAX - S.A. MĂXINENI
135. AGROMIXT ROMANU - S.A.
136. AGROSIL - S.A. SILIŞTEA
137. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEDULEŞTI
138. AGROZOOTEHNICA - S.A. TICHILEŞTI
139. AGROZOOTEHNICA - S.A. VĂDENI
140. CERES - S.A. BRĂILA
141. CEZOMIV MIRCEA VODĂ - S.A.
142. COMAGRIM DUDEŞTI - S.A.
143. DROPIA - S.A. ÎNSURĂŢEI
144. HORTICOLA 1 MAI - S.A.
145. HORTICOLA DUNĂREA - S.A. BRĂILA
146. HORTICOLA VIZIRU - S.A.
147. INSULA MARE A BRĂILEI - S.A.
148. LEGUME-FRUCTE - S.A. BALDOVINEŞTI
149. LEGUME-FRUCTE - S.A. BRĂILA
150. OREMIXT - S.A. LATINU
151. OREZUL GROPENI - S.A.
152. ORIZICOLA - S.A. BALDOVINEŞTI
153. PERLA BĂRĂGANULUI GALBENU SĂTUC - S.A.
154. PRODAZUR URLEASCA - S.A.
155. SEMBRA - S.A. BRĂILA
156. STANRIZ STĂNCUŢA - S.A.
157. VERMATTA - S.A.
158. ZAGNA - S.A. VĂDENI

Judeţul Buzău

159. AGROINDUSTRIAL FRASINU - S.A.
160. AMBLAC - S.A. BUZĂU
161. LEGUMPROD - S.A. BUZĂU
162. ROMNUTRICOMB - S.A. RÂMNICU SĂRAT
163. ROMAGRIBUZ CILIBIA - S.A.
164. ROMAGRIBUZ RÂMNICU SĂRAT - S.A.
165. ROMAGRIBUZ STÂLPU - S.A.
166. ROMAGRIBUZ VALEA RÂMNICULUI - S.A.
167. ROMAGRIBUZ VERGULEASA - S.A.
168. ROVINSAH - S.A. SĂHĂTENI
169. SEMPAJ - S.A. BUZĂU
170. SERE SCURTEŞTI - S.A.
171. SERE SOLARII - S.A. BUZĂU
172. SUCORS - S.A. RÂMNICU SĂRAT
173. SUINPROD BUZĂU - S.A.
174. VERSEM - S.A. BUZĂU

Judeţul Caraş-Severin

175. AGROBER BERZOVIA - S.A.
176. AGROGRAD - S.A. GRĂDINARI
177. AGROPRODUCT - S.A. REŞIŢA
178. AGRORACER RĂCĂŞDIA - S.A.
179. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAŞ - S.A.

Judeţul Călăraşi

180. AGRICOLA CIULNIŢA - S.A.
181. AGRICOM BORCEA - S.A.
182. AGRO CHIRNOGI - S.A.
183. AGROINDUSTRIALA FUNDENI - S.A.
184. AGROINDUSTRIALA IVĂNEŞTI - S.A.
185. AGROINDUSTRIALA LEHLIU - S.A.
186. AGROINDUSTRIALA - S.A. CĂLĂRAŞI
187. AGROINDUSTRIALA - S.A. SĂRULEŞTI
188. AGROIND TURISTICA DRAGALINA - S.A.
189. AGROINDUSTRIALA UNIREA MĂNĂSTIREA - S.A.
190. AGROMIXT BUCIUMENI - S.A.
191. AGROMIXT ROSEŢI - S.A.
192. AGROMIXT - S.A. CĂLĂRAŞI
193. AGROSERVCOM - S.A. CĂLĂRAŞI
194. AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBŢIRE - S.A.
195. AGROZOOTEHNICA GRĂDIŞTEA - S.A.
196. AGROZOOTEHNICA MIRCEA VODĂ - S.A.
197. AGROZOOTEHNICA PIETROIU - S.A.
198. CERES CIOCĂNEŞTI - S.A.
199. DAPHNES - S.A. OLTENIŢA
200. HORTICOLA - S.A. CUZA VODĂ
201. HORTICOLA - S.A. LEHLIU-GARĂ
202. INTEGRATA COMSIUN - S.A. CĂLĂRAŞI
203. LEFRUCT - S.A. CĂLĂRAŞI
204. LEGOMSEM MĂNĂSTIREA - S.A.
205. LEGUMICOLA OLTENIŢA - S.A.
206. LEGUROM JEGĂLIA - S.A.
207. MINERVA - S.A. FUNDENI
208. OLRIZ OLTENIŢA - S.A.
209. PISCICOLA OLTENIŢA - S.A.
210. PISCICOLA - S.A. CĂLĂRAŞI
211. PRODASEM JEGĂLIA - S.A.

Judeţul Cluj

212. AGRAP - S.A. APAHIDA
213. AGRICOLA GHERLA - S.A.
214. AGROCOM CLUJ - S.A.
215. AGROINDUSTRIALA POIANA TURDA - S.A.
216. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLUJ
217. CAMPIASER - S.A. CÂMPIA TURZII
218. LEGUME-FRUCTE - S.A. CLUJ
219. NAPOSEM - S.A. CLUJ
220. PISCICOLA CLUJ - S.A.
221. ROMCON - S.A. DEJ
222. ZOOFRUCT BACIU - S.A.

Judeţul Constanţa

223. ADCERVIL - S.A. ADAMCLISI
224. AGILOQ - S.A. AGIGEA
225. AGRIAS - S.A. CASTELU
226. AGRO HOLDING - S.A. OVIDIU
227. AGROIND TOUR - S.A. CONSTANŢA
228. AGROPIT - S.A. PIETRENI
229. AGROVICERT - S.A. TÂRGUŞOR
230. BALCAN - S.A. NICOLAE BĂLCESCU
231. BANCOT - S.A. BĂNEASA
232. CARSOR - S.A. HÂRŞOVA
233. CELACOB - S.A. COBADIN
234. CELLAM - S.A. AMZACEA
235. CERES - S.A. MANGALIA
236. CERES - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
237. CERLIN - S.A. COGEALAC
238. CEZOTOR - S.A. TORTOMANU
239. CILACER CIOCÂRLIA - S.A.
240. COLINA - S.A. SARAIU
241. CRUCIDAVA - S.A. CRUCEA
242. DOCEFRAN - S.A. DOROBANŢU
243. FRUVILEG - S.A. MANGALIA
244. FRUVIMED - S.A. MEDGIDIA
245. FRUVISAT - S.A. MEDGIDIA
246. HORTICOLA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
247. HORTICOLA - S.A. POIANA OVIDIU
248. MUNCA - S.A. OVIDIU CONSTANŢA
249. NAZARCEA - S.A. OVIDIU
250. NEVOVECA - S.A. NEGRU VODĂ
251. OLIMPUS - S.A. MANGALIA
252. OSTROVIT - S.A. OSTROV
253. OVIS PALAS - S.A. CONSTANŢA
254. PESCO - S.A. PEŞTERA
255. PESTOM - S.A. CONSTANŢA
256. POMICOLA - S.A. CRUCEA
257. PRODSEM - S.A. CONSTANŢA
258. PROSPER - S.A. CONSTANŢA
259. SEMLACT - S.A. SĂCELE
260. SOLIANA - S.A. INDEPENDENŢA
261. STELACER - S.A. STEJARU
262. STUPINA - S.A.
263. TOPLACER - S.A. TOPRAISAR
264. VIE VIN - S.A. MURFATLAR
265. VIFRUCER - S.A. CERNAVODĂ
266. VULTAGRA - S.A. VULTURU

Judeţul Covasna

267. AGRO COMPLEX - S.A. ANGHELUŞ
268. AGROMIXT - S.A. CATALINA
269. GRĂDINARU - S.A. TÂRGU SECUIESC
270. HORTICOM - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
271. PAJISTICOV - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
272. SOL-LACT - S.A. OZUN
273. ZOOCOMP - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
274. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD - S.A. TÂRGOVIŞTE
275. AGRINCOR - S.A. CORNĂŢELU
276. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGOVIŞTE
277. AGROINDUSTRIALA GĂEŞTI - S.A.
278. CREIAS - S.A. CREVEDIA
279. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGOVIŞTE
280. OMNIA - S.A. PUCIOASA
281. PAJIŞTI - S.A. TÂRGOVIŞTE
282. PIFCO - S.A. PUCIOASA
283. PISCICULTORUL - S.A. NUCET
284. SAGRICOM - S.A. TÂRGOVIŞTE
285. SELECTNUTRICOMB - S.A. CREVEDIA
286. SERATOM - S.A. TÂRGOVIŞTE
287. SOLEX - S.A. BĂLENI
288. TERRA - S.A. TITU

Judeţul Dolj

289. AGRICOLA - S.A. BĂILEŞTI
290. AGRICOLA - S.A. LEU
291. AGROCELACTIS - S.A. RAST
292. AGROFRUCT - S.A. MOŢĂŢEI
293. AGROINDUSTRIALA - S.A. DĂBULENI
294. AGROINDUSTRIALA - S.A. BRABOVA
295. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRAIOVA
296. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUNĂRENI
297. AGROINDUSTRIALA - S.A. GIUBEGA
298. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂCEŞU DE JOS
299. AGROINDUSTRIALA SAVINI - S.A. PISCUL SADOVEI
300. AGROINDUSTRIALA SERVICE - S.A. CRAIOVA
301. AGROPROD - S.A. GOEŞTI
302. AGROZOOTEHNICA - S.A. PLOPŞOR
303. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROBĂNEŞTI
304. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
305. CERVINA - S.A. ŞEGARCEA
306. EXPOM - S.A. VÂRVOR
307. HORTICOLA - S.A. DĂBULENI
308. HORTICOLA - S.A. BOURENI
309. HORTICOLA - S.A. CRAIOVA
310. HORTIPROD - S.A. BREASTA
311. INDUSTRIAL CONSERV - S.A. CALAFAT
312. LEGFRUCT - S.A. BĂILEŞTI
313. LEGUMICOLA URZICUŢA - S.A.
314. HOLDING - S.A. CRAIOVA
315. SERICAROM - S.A. DOLJ
316. LOTUS - S.A. CRAIOVA
317. NĂVODARUL - S.A. CALAFAT
318. VITAFRUCT - S.A. CRAIOVA

Judeţul Galaţi

319. AGRIMAT - S.A. MATCA
320. AGROGAL - S.A. GALAŢI
321. AGROINDUSTRIALA - S.A. DEALUL BUJORULUI
322. AGROTEC - S.A. TECUCI
323. AGROVIN - S.A. IVEŞTI
324. BRATES PRUT - S.A. FRUMUŞIŢA
325. CONTEC - S.A. TECUCI
326. GALSEM - S.A. GALAŢI
327. HORINCEA - S.A. BEREŞTI
328. HORTIGAL - S.A. GALAŢI
329. MALINA SMÂRDAN - S.A. GALAŢI
330. NICORVIN - S.A. TECUCI
331. PESCOGAL - S.A. GALAŢI
332. PROLLCEF - S.A. ŞENDRENI
333. RAREŞ - S.A. FOLTEŞTI
334. SEROMGAL - S.A. GALAŢI
335. ZATUN - S.A.

Judeţul Giurgiu

336. AGRICOLA - S.A. GIURGIU
337. AGRO - S.A. PRUNDU
338. AGROINDUSTRIALA MAHARU - S.A. SLOBOZIA
339. AGROINDUSTRIALA - S.A. CLEJANI
340. AGROINDUSTRIALA - S.A. GOGOŞARI
341. AGROIS - S.A. GIURGIU
342. AGROLIMEX - S.A. BOLINTIN-VALE
343. AGROMIXT - S.A. TOPORU
344. AGROZOOTEHNICA - S.A. ADUNAŢII-COPĂCENI
345. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHĂILEŞTI
346. AGROZOOTEHNICA - S.A. VEDEA
347. FRUCTONIL - S.A. GIURGIU
348. LEGUMICOLA - S.A. VEDEA
349. PAJIŞTI VLĂSIA - S.A. GIURGIU
350. PISCICOLA - S.A. GIURGIU
351. SERICAROM - S.A. GIURGIU

Judeţul Gorj

352. AGRO - S.A. TÂRGU JIU
353. AGROINDUSTRIALA - S.A. BĂLEŞTI
354. CERES - S.A. TÂRGU JIU
355. COMBIA - S.A. TÂRGU CĂRBUNEŞTI
356. PASTORALA - S.A. TÂRGU JIU
357. TURCENI - S.A.
358. ZOOPOMICOLA - S.A. BUMBEŞTI-PIŢIC

Judeţul Harghita

359. AGROCRIS - S.A. CRISTURU SECUIESC
360. AGROFRUCT - S.A COBĂTEŞTI
361. AGROINDUSTRIALA - S.A. HARGHITA
362. AGROPISC - S.A. SÂNPAUL
363. AGROPRODCOM - S.A. LAZAREA
364. AGROPRODCOM - S.A. MIERCUREA-CIUC
365. AGROPRODCOM - S.A. ODORHEIU SECUIESC

Judeţul Hunedoara

366. AGROCOM - S.A. HAŢEG
367. AGROMICIA VEŢEL - S.A.
368. AGROSERV 9 BRĂNIŞCA - S.A.
369. AGROSIM - S.A. SIMERIA
370. AVICOLA - S.A. MINTIA
371. CERESAGRA - S.A. DEVA
372. CLC AGRICOLA BRETEA - S.A.
373. SANSERE - S.A. SÂNTANDREI
374. SERVAGRA - S.A. DEVA
375. SOLARIS - S.A. SÂNTANDREI
376. SUINPROD - S.A. ORĂŞTIE
377. VITICOLA - S.A. ŞOIMUŞ

Judeţul Ialomiţa

378. AGRO MIXTĂ ANDRIAS - S.A. ANDRĂSEŞTI
379. AGROINDUSTRIALA - S.A. BALACIU
380. AGROINDUSTRIALA - S.A. URZICENI
381. AGROINDUSTRIALA - S.A. BORDUŞANI
382. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOVILA
383. AGROMIXTA - S.A. OGRADA
384. AGROZOOTEHNICA - S.A. VLĂDENI
385. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂCĂENI
386. AGROZOOTEHNICA - S.A. STELNICA
387. CERES - S.A. BORĂNEŞTI
388. CERES - S.A. SLOBOZIA
389. CONSULTING - S.A. SLOBOZIA
390. FRUMUŞICA - S.A. AXINTELE
391. HORTICONS - S.A. FETEŞTI
392. IALPESCO - S.A. SLOBOZIA
393. LEGUROM - S.A. URZICENI
394. ORIZICOLA - S.A. GIURGENI
395. VITIPOMICOLA - S.A. FETEŞTI

Judeţul Iaşi

396. ACVARES - S.A. IAŞI
397. AGRICOLA MIROSLAVA - S.A.
398. AGRICOLA TÂRGU FRUMOS - S.A.
399. AGROCOM STRUNGA - S.A.
400. AGROFRUCT - S.A. VLĂDENI
401. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A.
402. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOLBOCA
403. AGROMIXT- S.A. REDIU
404. COTNARI - S.A.
405. IAŞI NORD - S.A.
406. PESCARIS - S.A. IAŞI
407. PODGORIA COPOU - S.A.
408. SELEFER IAŞI - S.A.
409. VINIFRUCT COPOU - S.A.
410. TEHNOSTAR - S.A.
4101. DELENI - S.A.@
__________
@Pct. 4101 de la Anexa nr. 1 a fost introdus prin art. unic din Legea
nr. 132/2006.

Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti

411. AGRO GLINA - S.A.
412. AGROINDAF - S.A. AFUMAŢI
413. AGROINDUSTRIALA - S.A. PANTELIMON
414. AGROINDUSTRIALA - S.A. MOGOŞOAIA
415. AGROPOL - S.A. POPEŞTI-LEORDENI
416. AVICOLA - S.A. VOLUNTARI
417. CILEZO - S.A. CIOROGÂRLA
418. CONSERV - S.A. BUFTEA
419. LEOSER - S.A. POPEŞTI
420. MILSER - S.A. BUCUREŞTI
421. PESCARUL - S.A. BUCUREŞTI
422. ROMSIUNTEST - S.A. PERIŞ
423. SAIC - S.A. BRAGADIRU
424. SERICAROM - S.A. BUCUREŞTI
425. UNISEM - S.A. BUCUREŞTI

Judeţul Maramureş

426. AGROINDUSTRIALA - S.A. BAIA MARE
427. FRULEGMAR - S.A. BAIA MARE
428. SCIPOMAR - S.A. BAIA MARE

Judeţul Mehedinţi

429. AGROFRUCT - S.A. PRUNIŞOR
430. AGROINDUSTRIALA CORCOVA - S.A.
431. AGROINDUSTRIALA DOBRA - S.A.
432. AGROINDUSTRIALA ROBACHUS - S.A. ROGOVA
433. AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTEŞTI - S.A.
434. AGROMIXT - S.A. TÂMNA
435. CEREROM - S.A. GÂRLA MARE
436. HORTICOLA - S.A. ŞIMIAN
437. HORTIMEX - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
438. HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR - S.A.
439. LUXIN - S.A.
440. PISCICOLA - S.A. DROBETA-TURNU SEVERIN
441. ZORILE BURILA MARE - S.A.

Judeţul Mureş

442. AGROINDUSTRIALA - S.A. IERNUT
443. AGROCONS MUREŞ - S.A.
444. AGROINDUSTRIALA ACĂŢARI - S.A.
445. AGROINDUSTRIALA BATOŞ - S.A.
446. AGROINDUSTRIALA - S.A. ALBEŞTI
447. AGROINDUSTRIALA - S.A. CRISTEŞTI
448. AGROINDUSTRIALA - S.A. REGHIN
449. AGROINDUSTRIALA - S.A. SÂNCRAIU DE MUREŞ
450. AGROINDUSTRIALA - S.A. SIGHIŞOARA
451. AGROMIXT ZAGĂR - S.A.
452. AGROZOOVITICOLA SEUCA - S.A.
453. LEGUME-FRUCTE - S.A. TÂRGU MUREŞ
454. PISCICOLA ZAU - S.A.
455. TESTSUIN - S.A. GORNEŞTI
456. ZAMUR ZAU - S.A.
457. ANIMALE BLANA MUREŞ - S.A.

Judeţul Neamţ

458. AGRIBAS - S.A.
459. AGROCOMPLEX - S.A.
460. AGROINDUSTRIALA SERE IZVOARE - S.A. PIATRA-NEAMŢ
461. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUMBRAVA
462. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-NEAMŢ
463. FASTROM - S.A. ROMAN
464. GIROSTAR - S.A. GIROV
465. PISCICOLA - S.A. PIATRA-NEAMŢ

Judeţul Olt

466. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA-OLT
467. AGROINDUSTRIALA - S.A. CURTIŞOARA
468. AGROINDUSTRIALA - S.A. SLATINA
469. AGROPROD - S.A. CORBU
470. AGROPROD - S.A. SLATINA
471. ALCOR - S.A. CORABIA
472. AVICOLA - S.A. IANCA
473. AVICOLA - S.A. SLATINA
474. BOIANU - S.A. DRĂGĂNEŞTI-OLT
475. BRIAS BREBENI - S.A.
476. CORIAS - S.A. CORABIA
477. FRUCTUS ROMANAŢI - S.A.
478. HORTICOLA - S.A. STUDINA
479. HORTINDUSTRIALA - S.A. STOENEŞTI
480. LACOLTIAS - S.A. DEVESELU
481. LEGUME-FRUCTE - S.A. SLATINA
482. POIANA - S.A. RADOMIREŞTI
483. POTAS - S.A. POTELU
484. REDIAS - S.A. REDEA
485. ROVIFRUCT IANCU JIANU - S.A.
486. STUDIAS - S.A. STUDINA
487. SUINPROD - S.A. CARACAL
488. VITI POMICOLA - S.A. SÂMBUREŞTI

Judeţul Prahova

489. AGROINDUSTRIALA CERES - S.A. PLOIEŞTI
490. AGROS BOLDEŞTI-SCĂENI - S.A.
491. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂNEŞTI
492. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANI
493. AGROZOOTEHNICA - S.A. PUCHENII MARI
494. AVICOLA - S.A. PLOIEŞTI
495. CONSERVE - S.A. VĂLENII DE MUNTE
496. DIONYSOS - S.A. CEPTURA
497. PISCICOLA - S.A. FULGA
498. POMICOLA MEHEDINTA - S.A.
499. POMICOLA - S.A. BĂICOI
500. PREST PAJ SEM - S.A. PLOIEŞTI
501. PRODLEG - S.A. CIORANI
502. PRODPOM PRAHOVA - S.A. MĂGURELE
503. ROVIT - S.A. VALEA CĂLUGĂREASCĂ
504. SEMINA - S.A. ALBEŞTI
505. SEPRA - S.A. BĂRCĂNEŞTI
506. SERPLO - S.A. TĂTĂRANI.@
507. TOHANI - S.A. GURA VADULUI
508. VIDELMAR URLAŢI - S.A.
__________
@Poziţia 506 de la anexa nr. 1 a fost modificată prin art. 4 din O.G.
nr. 39/2004.

Judeţul Satu Mare

509. AGROZOOTEHNICA ARDUD - S.A.
510. AGROCOM - S.A. SATU MARE
511. AGROINDUSTRIALA - S.A. TĂŞNAD
512. AGROOZOOCOM - S.A. DECEBAL
513. AGROZOOTEHNICA CAREI - S.A.
514. AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU - S.A.
515. AGROZOOTEHNICA - S.A. ODOREU
516. AGROINDZOOHORT - S.A. SATU MARE
517. HORTICOLA - S.A. CULCIU MARE
518. MERINOS DE TRANSILVANIA - S.A. CAREI
519. PISCICOLA - S.A. SATU MARE
520. SAMLEF - S.A. SATU MARE
521. SAMPAJISTI - S.A. SATU MARE
522. TERRA LEGUMICOLA - S.A. SATU MARE

Judeţul Sălaj

523. AGROMIXT SĂLAJ - S.A.
524. MESES - S.A. ZALĂU

Judeţul Sibiu

525. AGRICOLA - S.A. DUMBRĂVENI
526. AGRIMEX - S.A. ŞURA MICĂ
527. AGROBAZN - S.A. BAZNA
528. AGROCOM - S.A. SIBIU
529. AGROINDUSTRIALA AURORA - S.A. AGNITA
530. AGROMIXTA DEALUL OCNEI - S.A.
531. AGROVIMED - S.A. MEDIAŞ
532. AGROZOO NOCRICH - S.A.
533. DACIA APOLD - S.A.
534. DUSER - S.A. DUMBRĂVENI
535. HAPOMEX - S.A. SLIMNIC
536. HARTIBACIU RUJA - S.A. RUJA
537. HORTICOLA - S.A. SIBIU
538. HORTISEM - S.A. SIBIU
539. LEGUMICOLA - S.A. MEDIAŞ
540. PISCICOLA - S.A. SIBIU
541. VITICOLA - S.A. AXENTE SEVER

Judeţul Suceava

542. ARBUSTUM - S.A. TODIREŞTI
543. BOGDANIA - S.A. RĂDĂUŢI
544. FIBRACIS - S.A. SUCEAVA
545. LEGUME-FRUCTE - S.A. SUCEAVA
546. PISCICOLA - S.A. FĂLTICENI
547. POMIFAL - S.A. FĂLTICENI
548. PRODINCOM - S.A. SUCEAVA
549. SUINCARN - S.A. SUCEAVA
550. ZOOAGROIND - S.A. FĂLTICENI

Judeţul Teleorman

551. AGROINDUSTRIALA ORIZONT - S.A. ALEXANDRIA
552. AGROINDUSTRIALA - S.A. TURNU MĂGURELE
553. AGROMIXT - S.A. TRAIAN
554. AGROZOOTEHNICA AZAL - S.A. ALEXANDRIA
555. AGROZOOTEHNICA - S.A. BEUCA DRĂCŞENEI
556. AGROZOOTEHNICA - S.A. BLEJEŞTI
557. AGROZOOTEHNICA - S.A. MAVRODIN
558. AGROZOOTEHNICA - S.A. PIATRA
559. AGROZOOTEHNICA - S.A. ROŞIORI DE VEDE
560. AGROZOOTEHNICA - S.A. SCHELA
561. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZIMNICELE
562. BUSCO - S.A. BRÂNCENI
563. CONSERVTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
564. DANUBIUS - S.A. ZIMNICEA
565. FICALEX - S.A. ALEXANDRIA
566. FRULEG - S.A. ALEXANDRIA
567. HORTICOLA - S.A. PIETROŞANI
568. LEGUMICOLA - S.A. ZIMNICEA
569. ORIZICOLA - S.A. VÂNĂTORI LISA
570. PROVALEG - S.A. ZIMNICEA
571. VITICOLA - S.A. ZIMNICEA
572. SERICAROM - S.A. TELEORMAN

Judeţul Timiş

573. AGRICOLA SAG - S.A. PĂDURENI
574. AGRICOLA - S.A. LOVRIN
575. AGROIND SERE - S.A. SÂNNICOLAU MARE
546. AGROINDUSTRIALA FRUCTIM - S.A. PERIAM
577. AGROINDUSTRIALA IONATIM - S.A. PERIAM
578. AGROINDUSTRIALA RECATIM - S.A. RECAŞ
579. AGROINDUSTRIALA - S.A. ORBAN BANLOC
580. AGROIMEX - S.A. CĂRPINIŞ
581. AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE - S.A. PERIAM
582. AGROINDUSTRIALA AGROGIARM - S.A. GIARMATA
583. AGROINDUSTRIALA AGROTIM - S.A. TIMIŞOARA
584. AGROIDUSTRIALA AGROVEST TIMIŞENI - S.A. ŞAG
585. AGROINDUSTRIALA BETIM - S.A. BECICHERECU MIC
586. AGROINDUSTRIALA CETIM - S.A. CENEI
587. AGROINDUSTRIALA DETIM - S.A. DETA
588. AGROINDUSTRIALA FOLEA - S.A. LIEBLING
589. AGROINDUSTRIALA GOLDTIM - S.A. PERIAM
590. AGROINDUSTRIALA IOHTIM - S.A. IONEL
591. AGROINDUSTRIALA IOSITIM - S.A. IOSIFALĂU
592. AGROINDUSTRIALA JIMTIM - S.A. JIMBOLIA
593. AGROINDUSTRIALA Km 6 - S.A. TIMIŞOARA
594. AGROINDUSTRIALA LIVETIM - S.A. LIVEZILE
595. AGROINDUSTRIALA NIZOLIV - S.A. NICHIŞOARA
596. AGROINDUSTRIALA OVEG - S.A. FIBIS
597. AGROINDUSTRIALA OVITIM - S.A. SARAVALE
598. AGROINDUSTRIALA PERIATIM - S.A. PERIAM
599. AGROINDUSTRIALA PETIM - S.A. PECIU NOU
600. AGROINDUSTRIALA - S.A. BARA
601. AGROINDUSTRIALA - S.A. DUDEŞTII VECHI
602. AGROINDUSTRIALA - S.A. FADIMAC
603. AGROINDUSTRIALA FATIM - S.A. FĂGET
604. AGROINDUSTRIALA - S.A. HONORICI
605. AGROINDUSTRIALA SANTIM - S.A. SÂNANDREI
606. AGROINDUSTRIALA SATIM - S.A. ŞAG
607. AGROINDUSTRIALA SELECT - S.A. LIEBLING
608. AGROINDUSTRIALA SERE - S.A. TIMIŞOARA
609. AGROINDUSTRIALA SIMM POLL - S.A. LIEBLING
610. AGROINDUSTRIALA SINAGRO - S.A. SÂNNICOLAU MARE
611. AGROINDUSTRIALA SOCGAT - S.A. GĂTAIA
612. AGROINDUSTRIALA SPICUL - S.A. CIACOVA
613. AGROINDUSTRIALA TIMAS - S.A. MAŞLOC
614. AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL - S.A. BUZIAŞ
615. AGROINDUSTRIALA TIMCLO - S.A. CLOPODIA
616. AGROINDUSTRIALA TIMJAM - S.A. JAMU MARE
617. AGROINDUSTRIALA TOMTIM - S.A. TOMNATEC
618. AGROINDUSTRIALA TORMACTIM - S.A. TORMAC
619. AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR - S.A. LUGOJ
620. AGROINDUSTRIALA VARIATIM - S.A. VARIAŞ
621. AGROINDUSTRIALA VOITIM - S.A. VOITENI
622. BANATER CENTRUM - S.A. BALINŢ
623. CARTIM - S.A. CARANI
624. COMTIM - S.A. TIMIŞOARA
625. FRUCTUS - S.A. TIMIŞOARA
626. GRABTIM - S.A. GRABATI
627. PESCOTIM - S.A. TIMIŞOARA
628. POMITIM - S.A. PERIAM
629. SEMTIM - S.A. TIMIŞOARA
630. TEREVIN - S.A. TEREMIA MARE

Judeţul Tulcea

631. AGROINDUSTRIALA CONSUL - S.A. NALBANT
632. AGROINDUSTRIALA DEALU - S.A. TULCEA
633. AGROINDUSTRIALA - S.A. CORA NALBANT
634. AGROINDUSTRIALA - S.A. NUFĂRU
635. AGROINDUSTRIALA - S.A. PIATRA OSTROV
636. AGROZOOTEHNICA - S.A. DEALU BEIDAUD
637. AGROZOOTEHNICA - S.A. SPICUL RAHMANU
638. AGROZOOTEHNICA AVÂNTUL - S.A. BAIA
639. AGROZOOTEHNICA - S.A. CASIMCEA
640. AGROZOOTEHNICA - S.A. FĂGĂRAŞU NOU
641. AGROZOOTEHNICA - S.A. MIHAIL KOGĂLNICEANU
642. AGROZOOTEHNICA - S.A. TRAIANU
643. AGROZOOTEHNICA - S.A. TULCEA
644. AGROZOOTEHNICA - S.A. ZORILE LUNCA
645. AGROZOOTEHNICA - S.A. MĂCIN
646. DALLCO DUNĂREA - S.A. TULCEA
647. DINOGETIA - S.A. VĂCĂRENI
648. HORTICOLA - S.A. ZEBIL
649. LEGUME FRUCTE - S.A. TULCEA
650. OREZICOLA SMÂRDAN - S.A.
651. TRIUMPH - S.A. TULCEA
652. VITICOLA AEGYSSUS - S.A. TULCEA
653. VITICOLA - S.A. SARICA NICULIŢEL

Judeţul Vaslui

654. AGRISEM - S.A. FĂLCIU
655. AGRO OVINEX - S.A. VETRIŞOAIA
656. AGRO PROD VITIS - S.A. IVĂNEŞTI
657. AGROCOMPLEX - S.A. BÂRLAD
658. AGROINDUSTRIALA - S.A. LAZA
659. AGROMIXT - S.A. OLTENEŞTI
660. AGROZOOTEHNICA - S.A. TODIREŞTI
661. CYPRINUS - S.A. VASLUI
662. HORTICOLA - S.A. VETRIŞOAIA
663. MIXT AGROZOOTEHNICA - S.A. VASLUI
664. PODGORIA - S.A. POGĂNEŞTI
665. POMICOLA - S.A. BÂRLAD
666. PRODAGRO - S.A. ZORLENI
667. PRODINCOM - S.A. VASLUI
668. SERE SOLARII - S.A. BÂRLAD
669. VIDISAMP - S.A. HUŞI
670. VITA CONS - S.A. HUŞI

Judeţul Vâlcea

671. AGROIND COM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
672. AGROINDUSTRIALA - S.A. HOREZU
673. FRALVIL - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
674. HORTICOLA - S.A. BĂBENI
675. HORTICOLA - S.A. BĂLCEŞTI
676. VILSEM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
677. VITICOLA - S.A. DRĂGĂŞANI
678. ZOOTEHNICA - S.A.

Judeţul Vrancea

679. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂRĂŞEŞTI
680. AGROINDUSTRIALA - S.A. MĂICĂNEŞTI
681. AGROMIXT - S.A. FOCŞANI
682. LEGUME FRUCTE - S.A. ADJUD
683. LEGUME FRUCTE - S.A. PANCIU
684. PAJIŞTEA VRANCEA - S.A.
685. PISCICOLA MILCOVUL - S.A.
686. ROMVITIS - S.A. ODOBEŞTI
687. ROVINCO - S.A. COTEŞTI
688. SALF - S.A. FOCŞANI
689. SUINTEST - S.A. FOCŞANI
690. VERITAS - S.A. PANCIU
691. VINICOLA - S.A. FOCŞANI
─────────────────────────────────────────────────────
   ANEXA Nr. 2

    INSTITUTE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE AGRICOLĂ, UNITĂŢI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT AGRICOL ŞI SILVIC, CARE DEŢIN ÎN ADMINISTRARE
TERENURI CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ
   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea institutului, staţiunii de cercetare
crt. şi producţie agricolă şi a unităţii de învăţământ agricol şi silvic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ BLAJ - ALBA
2. STAŢIUNEA PENTRU INDUSTRIA SFECLEI ARAD
3. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR ARAD
4. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MINIŞ - ARAD
5. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CEREALE ALBOTA
6. STAŢIUNEA PENTRU CULTURĂ PAJIŞTI ARGEŞ
7. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ MĂRĂCINENI - ARGEŞ
8. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ ŞTEFĂNEŞTI
9. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR BACĂU
10. STAŢIUNEA DE CERCETARE LEGUME BACĂU
11. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRO-ZOO ORADEA
12. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ BIHOR - ORADEA
13. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ BISTRIŢA
14. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR POPĂUŢI -
BOTOŞANI
15. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIA CARTOFULUI BRAŞOV
16. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR BRAŞOV
17. STAŢIUNEA DE CERCETARE SFECLĂ BRAŞOV
18. STAŢIUNEA DE CERCETARE BUBALINE ŞERCAIA - BRAŞOV
19. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI MONTANE HĂLCIU - BRAŞOV
20. STAŢIUNEA DE AMELIORARE SĂRĂTURI BRĂILA
21. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CÂNDEŞTI - BUZĂU
22. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ PIETROASELE - BUZĂU
23. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR RUŞEŢU -
BUZĂU
24. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR DULBANU -
BUZĂU
25. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ BUZĂU
26. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CARANSEBEŞ - TIMIŞ
27. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR CARANSEBEŞ -
TIMIŞ
28. INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU CULTURA CEREALELOR ŞI PLANTELOR TEHNICE
FUNDULEA - CĂLĂRAŞI
29. STAŢIUNEA DE CERCETARE PLANTE MEDICINALE FUNDULEA
30. STAŢIUNEA DE CERCETARE PENTRU CULTURI IRIGATE MĂRCULEŞTI - CĂLĂRAŞI
31. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA ŞI INDUSTRIALIZAREA
SFECLEI DE ZAHĂR ŞI SUBSTANŢELOR DULCI FUNDULEA - CĂLĂRAŞI
32. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CLUJ
33. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR JUCU - CLUJ
34. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ TURDA - CLUJ
35. STAŢIUNEA DE CERCETARE CULTURI IRIGATE VALU LUI TRAIAN - CONSTANŢA
36. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ MURFATLAR - CONSTANŢA
37. STAŢIUNEA DE CERCETARE POMICOLĂ CONSTANŢA
38. INSTITUTUL PENTRU CREŞTEREA OVINELOR CONSTANŢA
39. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TÂRGU SECUIESC - COVASNA
40. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ VOINEŞTI - DÂMBOVIŢA
41. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR BILCIUREŞTI -
DÂMBOVIŢA
42. STAŢIUNEA DE CERCETARE PISCICULTURĂ NUCET - DÂMBOVIŢA
43. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ CRAIOVA - DOLJ
44. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ IŞALNIŢA - DOLJ
45. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE ŞIMNICU - DOLJ
46. STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI
DĂBULENI - DOLJ
47. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI MÂRŞANI - DOLJ
48. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ BUJORU - GALAŢI
49. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ GREACA - GIURGIU
50. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU IRIGAŢII ŞI
DRENAJE BĂNEASA - GIURGIU
51. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE CULTURĂ SFECLĂ DE ZAHĂR GIURGIU
52. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU API- CULTURĂ BUCUREŞTI
53. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ TÂRGU JIU - GORJ
54. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TÂRGU JIU
55. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI MIERCUREA-CIUC - HARGHITA
56. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ GEOAGIU - HUNEDOARA
57. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ IAŞI
58. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ IAŞI
59. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR DANCU - IAŞI
60. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE PODU ILOAIEI - IAŞI
61. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR SIGHETU
MARMAŢIEI - MARAMUREŞ
62. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ MEHEDINŢI
63. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR TÂRGU MUREŞ
64. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA OVINELOR REGHIN -
MUREŞ
65. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE LEGUMICOLĂ IERNUT - MUREŞ
66. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ TÂRGU MUREŞ
67. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR MUREŞ
68. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR MĂRGINENI -
NEAMŢ
69. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA ŞI INDUSTRIALIZAREA
SFECLEI DE ZAHĂR ŞI SUBSTANŢELOR DULCI ROMAN - NEAMŢ
70. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ SECUIENI - NEAMŢ
71. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ CARACAL - OLT
72. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ STREJEŞTI - OLT
73. INSTITUTUL DE CERCETARE VITI-VINICOLĂ VALEA CĂLUGĂREASCĂ
74. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LIVADA - SATU MARE
75. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ VIILE - SATU MARE
76. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ ZALĂU - SĂLAJ
77. INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN - SIBIU
78. BANCA DE RESURSE GENETICE SUCEAVA
79. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ FĂLTICENI - SUCEAVA
80. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE SUCEAVA
81. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI AGRICOLE DRĂGĂNEŞTI - VLAŞCA - TELEORMAN
82. STAŢIUNEA DE CERCETARE PAJIŞTI TIMIŞOARA
83. STAŢIUNEA DE CERCETARE AGRICOLĂ LOVRIN - TIMIŞ
84. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE A CARTOFULUI TULCEA
85. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI PISCICOLE DELTA DUNĂRII - TULCEA
86. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR VASLUI
87. STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
PERIENI - VASLUI
88. STAŢIUNEA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ DRĂGĂŞANI - VÂLCEA
89. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ VÂLCEA
90. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ FOCŞANI - VRANCEA
91. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE VITI-VINICOLĂ ODOBEŞTI - VRANCEA
92. STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE POMICOLĂ BĂNEASA - BUCUREŞTI
93. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ŞI AGROCHIMIE BUCUREŞTI
94. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PLANTE BUCUREŞTI
95. INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU LEGUMICULTURĂ ŞI FLORICULTURĂ VIDRA - ILFOV
96. INSTITUTUL DE BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ BALOTEŞTI - ILFOV
97. INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE PENTRU CREŞTEREA BOVINELOR BALOTEŞTI -
ILFOV
98. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL AIUD
99. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BLAJ
100. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIUMBRUD
101. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ARAD
102. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL LIPOVA
103. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SÂNTANA
104. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MINIŞ
105. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CHIŞINEU-CRIŞ
106. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞICULA
107. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CURTEA DE ARGEŞ
108. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MĂRĂCINENI
109. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL COSTEŞTI
110. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HEMEIUŞI
111. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SASCUT
112. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SALONTA
113. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VALEA LUI MIHAI
114. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MARGHITA
115. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CADEA
116. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BISTRIŢA
117. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECLEAN
118. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BOTOŞANI
119. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞENDRICENI
120. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FĂGĂRAŞ
121. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PREJMER
122. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BRĂILA
123. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IANCA
124. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BUZĂU
125. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BECENI
126. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL RÂMNICU SĂRAT
127. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SMEENI
128. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA
129. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂLĂRAŞI
130. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FUNDULEA
131. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGALINA
132. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
133. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CLUJ-NAPOCA
134. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TURDA
135. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINATĂ CLUJ-NAPOCA
136. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CONSTANŢA
137. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PALAS
138. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL POARTA ALBĂ
139. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CASTELU
140. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HÂRŞOVA
141. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU SECUIESC
142. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SFÂNTU GHEORGHE
143. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GĂEŞTI
144. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TITU
145. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VOINEŞTI
146. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NUCET
147. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TĂRTĂŞEŞTI
148. GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA
149. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CALAFAT
150. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SEGARCEA
151. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MALU MARE
152. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CARCEA
153. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DĂBULENI
154. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂILEŞTI
155. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FILIAŞI
156. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CRAIOVA
157. GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 1 GALAŢI
158. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TECUCI
159. GRUPUL ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ Nr. 2 GALAŢI
160. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CUDALBI
161. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CĂLUGĂRENI
162. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BÂRSEŞTI - TÂRGU JIU
163. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ODORHEIU SECUIESC
164. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL GEOAGIU
165. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŢĂNDĂREI
166. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ARMĂŞEŞTI
167. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL URZICENI
168. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FETEŞTI
169. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FIERBINŢI
170. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IAŞI
171. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI
172. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HOLBOCA
173. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MIROSLAVA
174. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI
175. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞOMCUTA MARE
176. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SEINI
177. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HALÂNGA
178. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞIMIAN
179. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU MUREŞ
180. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SIGHIŞOARA
181. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL IERNUT
182. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL REGHIN
183. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA
184. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ROMAN
185. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRGU NEAMŢ
186. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HORIA ROMAN
187. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SLATINA
188. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CARACAL
189. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BALŞ
190. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SCORNICEŞTI
191. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CORABIA
192. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MIZIL
193. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL VALEA CĂLUGĂREASCĂ
194. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂRCĂNEŞTI
195. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CAREI
196. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NEGREŞTI-OAŞ
197. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL LIVADA
198. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ŞIMLEU SILVANIEI
199. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ILEANDA
200. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NUŞFALĂU
201. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SIBIU
202. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DUMBRĂVENI
203. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TÂRNAVA
204. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FĂLTICENI
205. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL RĂDĂUŢI
206. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DORNA CANDRENILOR
207. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA
208. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TURNU MĂGURELE
209. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ROŞIORI DE VEDE
210. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA
211. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL Nr. 1 LUGOJ
212. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIACOVA
213. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TIMIŞOARA
214. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BILED
215. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL SÂNNICOLAU MARE
216. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL JIMBOLIA
217. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL Nr. 2 LUGOJ
218. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA
219. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TULCEA
220. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL TOPOLOG
221. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL HUŞI
222. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PUIEŞTI
223. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL NEGREŞTI
224. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MURGENI
225. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ZORLENI
226. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRĂGĂNEŞTI
227. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂLCEŞTI
228. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FOCŞANI
229. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ODOBEŞTI
230. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ADJUD
231. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL FLOREŞTI
232. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BRĂNEŞTI
233. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL DRAGOMIREŞTI-VALE
234. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL CIOROGÂRLA
235. GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL BĂNEASA - BUCUREŞTI
236. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ANEXA Nr. 3

    SOCIETĂŢILE COMERCIALE PE ACŢIUNI DEŢINĂTOARE DE TERENURI AGRICOLE
CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ CARE NU AU FOST INCLUSE ÎN ANEXA Nr. 1
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea Societăţii Comerciale
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul Arad

1. AGRICOLA - S.A. CURTICI
2. AGROZOOTEHNICA - S.A. CEALA
3. ARLEFRUCT - S.A. ARAD
4. CARNE - S.A. ARAD

Judeţul Argeş

5. AGROCOM - S.A. MERIŞANI
6. TOPOLOG AGROPROD - S.A. TIGVENI

Judeţul Bacău

7. AGRIBAC ITEŞTI - S.A. BEREŞTI
8. AGRO ZOOTEHNICA - S.A. HORGEŞTI
9. AGROFRUCT DOJA - S.A.
10. AGROVEG - S.A. ARDEOANI
11. ALIUM - S.A. HORGEŞTI
12. BĂNEŞTI - S.A. STĂNIŞEŞTI
13. FRUCTEX - S.A. BACĂU
14. MALUS - S.A. HORGEŞTI
15. SERE COMĂNEŞTI - S.A.
16. TRITICUM - S.A. RĂCĂCIUNI

Judeţul Bihor

17. AGROINDUSTRIALA PATRU INAND - S.A.
18. AGROINDUSTRIALA DOI LIVADA - S.A.
19. AGROINDUSTRIALA ŞAPTE LES - S.A.
20. AGROINDUSTRIALA ŞASE CEFA - S.A.
21. AGROINDUSTRIALA TREI LES - S.A.
22. AGROINDUSTRIALA UNU NOJORID - S.A.
23. MERSAGRO PROD - S.A. MIERSIG

Judeţul Botoşani

24. AGRICOLA 2000 - S.A. ŞENDRICENI
25. AGRICOLA - S.A. BOTOŞANI
26. AGRICOLA - S.A. HAVARNA
27. AGROSEM - S.A. SOCRUJENI
28. BRAIPOR - S.A. BRĂIEŞTI
29. STÂNCA STÂNCA - S.A.
30. ZOO AGRICOLA - S.A. BUCECEA
31. TICBO - S.A. BOTOŞANI

Judeţul Buzău

32. AGRICOLA - S.A. DULBANU
33. AGROHORTI - S.A. RÂMNICU SĂRAT
34. AGROZOOTEHNICA - S.A. CIORANCA
35. CARBUZ BUZĂU - S.A.
36. PISCICOLA AMARA - S.A.
37. PISCICOLA BOLDU - S.A.
38. PISCICOLA MIHĂILEŞTI - S.A.
39. PISCICOLA ROSETTI - S.A.
40. SERIBUZ - S.A. BUZĂU
41. SUINPROD - S.A. VERGULEASA
42. TOMAVIT - S.A. BUZĂU

Judeţul Cluj

43. NUTREX - S.A. CLUJ-NAPOCA
44. SEMROM TRANSILVANIA - S.A.

Judeţul Constanţa

45. AGROZOOMED - S.A. MEDGIDIA
46. MUNCA OVIDIU - S.A.
47. POMICOLA - S.A. VALU LUI TRAIAN

Judeţul Dâmboviţa

48. AVICOLA - S.A. CREVEDIA
49. BOMBYX COM - S.A. TÂRGOVIŞTE
50. HORTEX - S.A. LUCIENI

Judeţul Dolj

51. AVICOLA - S.A. CRAIOVA
52. CRASER - S.A. CRAIOVA
53. PISCICOLA - S.A. DUNĂRENI

Judeţul Galaţi

54. ZATUN - S.A. GALAŢI

Judeţul Giurgiu

55. AGRO HORTICOLA - S.A. UZUNU
56. SUINPROD - S.A. OINACU

Judeţul Hunedoara

57. AGROLACT HAMEI - S.A.
58. AGROTEHNICA - S.A. ROMOS
59. POMICOLA - S.A. AUREL VLAICU
60. ZOOTEHNICA - S.A. BIRCEA MARE

Judeţul Ialomiţa

61. AGRICOLA - S.A. SLOBOZIA

Judeţul Iaşi

62. AGROFRUCT - S.A. PLUGARI
63. AGROMIXT - S.A. REDIU
64. STAŢIUNEA DE CERCETARE PENTRU ACVACULTURĂ ŞI ECOLOGIE - S.A.

Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti

65. AGROINDCOM CHITILA - S.A.
66. BERSER - S.A. BUCUREŞTI
67. COMAICO - S.A.
68. GLINCARN - S.A. POPEŞTI-LEORDENI
69. Abrogat.@
70. PISCICOLA ILFOV - S.A.
71. SEMTEST - S.A. BALOTEŞTI
72. SUINPROD - S.A. POPEŞTI-LEORDENI

Judeţul Maramureş

73. AGRICOLA - S.A. SATU LUNG
74. AGROINDUSTRIALA - S.A. TÂRGU LĂPUŞ
75. AGROZOOTEHNICA - S.A. SEINI
76. POMFRUCT - S.A. BAIA MARE
77. POMICOLA - S.A. ŞOMCUTA MARE
78. SIGMALEF - S.A. SIGHETU MARMAŢIEI

Judeţul Mehedinţi

79. AVICOLA - S.A. SIMIAN
80. SUINPROD - S.A. IZVORU BÂRZII

Judeţul Mureş

81. AVICOLA TÂRGU MUREŞ - S.A.

Judeţul Neamţ

82. AGRACOM BĂLĂNEŞTI - S.A.
83. AGROINDTEST - S.A. PIATRA-NEAMŢ
84. AGROSTAR TRAIAN - S.A.
85. AVICOLA - S.A. PIATRA-NEAMŢ
86. ROMFLAX - S.A. GIROV

Judeţul Olt

87. AGRODĂNEASA - S.A.
88. OLTSEM - S.A. SLATINA

Judeţul Prahova

89. COMPORSA - S.A. PLOIEŞTI
90. PREST PAJ SAM - S.A.

Judeţul Satu Mare

91. AGRICOLA - S.A. CIG
92. AGRIPOM - S.A. SAI
93. AGROLAZURI - S.A. LAZURI
94. AGROSERV - S.A. SATU MARE
95. AGROSERVICE - S.A. ODOREU
96. AGROZOO - S.A. BOTIZ
97. AGROZOOHORTICOLA - S.A. HALMEU
98. CHEREUŞA - S.A. CHEREUŞA
99. CORPARET - S.A. CAREI
100. CUCU - S.A. ODOREU
101. OVIS - S.A. MOFTIN
102. POMICOLA - S.A. CEHAL
103. POMICOLA - S.A. HOMOROD
104. POMICOLA - S.A. JOLTA
105. SĂTMĂREANA - S.A. SATU MARE

Judeţul Suceava

106. AGROINDUSTRIALA - S.A. RĂDĂUŢI
107. SUINPROD - S.A. VEREŞTI

Judeţul Teleorman

108. AGROTURRIS - S.A. TURNU MĂGURELE
109. AGROPROD - S.A. NĂSTURELU
110. AGROVITIS - S.A. TELEORMAN
111. CARLA PRODIMPEX - S.A.
112. VINCOM IMPEX TURIS - S.A. MAVRODIN

Judeţul Timiş

113. COMAGRA BEREGSAU - S.A.
114. FLORATIM - S.A. TIMIŞOARA
115. ORTITIM - S.A. ORŢIŞOARA
116. RECASEM - S.A. RECAŞ
117. BOMBIX MORI - S.A. LUGOJ
118. SEMTIM - S.A.
119. SERITIM - S.A.

Judeţul Tulcea

120. AGRODELTA - S.A. SARINASUF
121. ECODELTA - S.A. TULCEA
122. PISCICOLA - S.A. ISACCEA
123. PISCICOLA - S.A. MĂCIN
124. PISCICOLA - S.A. MILA 23
125. PISCICOLA - S.A. MURIGHIOL
126. PISCICOLA - S.A. SFÂNTU GHEORGHE
127. PISCICOLA - S.A. CHILIA VECHE
128. PISCICOLA - S.A. JURILOVCA
129. PISCICOLA - S.A. SULINA
130. PISCICOLA - S.A. TULCEA
131. VINIFICAŢIE ŞI BĂUTURI - S.A. TULCEA

Judeţul Vaslui

132. AVICOLA - S.A. VASLUI
133. VINICOLA AVEREŞTI 2000 - S.A.

Judeţul Vâlcea

134. AGROZOOTEHNICA - S.A. DRĂGĂŞANI
135. SERE - S.A. RÂMNICU VÂLCEA
─────────────────────────────────────────────────────────────────
    @Pct. 69 din anexa nr. 3 a fost abrogat prin art. 3 din O.U.G. nr. 11/2002.

   ANEXA Nr. 4

    SOCIETĂŢILE NAŢIONALE
deţinătoare de terenuri cu destinaţie agricolă, care funcţionează sub
autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumirea societăţii naţionale
─────────────────────────────────────────────────────────────────
1. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE" - S.A.
2. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "TUTUNUL ROMÂNESC" - S.A.
3. Abrogat.@
4. SOCIETATEA NAŢIONALĂ "INSTITUTUL PASTEUR" - S.A.
5. SOCIETATEA NAŢIONALĂ A PRODUSELOR AGRICOLE - S.A.
6. SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE "CEDER" - S.A.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
    @Nr. crt. 3 a fost abrogat prin art. 15 lit. a) din O.U.G. nr. 139/2002.