Parlamentul României

 
Lege nr. 290/2002

din 15/05/2002
Versiune actualizata la data de 18/07/2005

privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"@


 

    ___________
    @Text actualizat până la data de 18.07.2005, avându-se în vedere următoarele acte:
   - O.U.G. nr. 62/2002
   - Rectificarea publicată în M.Of. nr. 403 din 12/16/2002
   - Legea nr. 633/2002
   - O.U.G. nr. 78/2003
   - Legea nr. 147/2004
   - O.G. nr. 94/2004
   - O.U.G. nr. 64/2004
   - Legea nr. 525/2004
   - O.U.G. nr. 26/2005
   - O.U.G. nr. 29/2005
   - Legea nr. 232/2005.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt activităţi creative cu rol fundamental în generarea şi susţinerea progresului tehnic în domeniul agriculturii, al silviculturii, al industriei alimentare, al protecţiei mediului şi al dezvoltării rurale, denumite în continuare domeniul agricol.
   (2) Cercetarea-dezvoltarea în domeniul agricol este prioritate naţională susţinută de stat, fiind organizată şi coordonată în concordanţă cu reglementările legale în vigoare.
   Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde: cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea.
   (2) Cercetarea ştiinţifică şi inovarea sunt activităţi care au ca scop: generarea, gestionarea, valorificarea şi implementarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale dezvoltării tehnologice, în mod deosebit privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultură vegetală, de creştere şi îngrijire a animalelor, procesarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea raţională şi conservarea resurselor naturale ale agriculturii şi silviculturii, dezvoltarea rurală, organizarea şi managementul exploataţiilor agricole, alte tehnologii de exploatare şi industrializare în domeniul agricol.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   CAPITOLUL II
  Organizarea, statutul juridic şi patrimoniul unităţilor
de cercetare-dezvoltare

   Art. 3. - Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cuprinde ansamblul instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă cu capital de stat prevăzute la art. 4 şi 5, care obţin acreditarea sau atestarea necesară pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, conform prezentei legi.
   Art. 4. - Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol se desfăşoară în următoarele instituţii publice:
   a) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi unităţile de cercetare-dezvoltare subordonate acesteia;
   b) instituţiile de învăţământ superior agroalimentar, silvic, de biologie, staţiunile didactice, centrele de studii europene, centrele de excelenţă şi centrele de cercetare din învăţământul superior de stat;
   c) institutele de cercetare agricolă de ramură, staţiunile de cercetare-dezvoltare, staţiunile de dezvoltare agricolă, centrele de excelenţă, centrele de cercetări şi laboratoarele acestora;
   d) unităţile de cercetare fundamentală şi avansată din subordinea Academiei Române, finanţate de la bugetul de stat.
   Art. 5. - (1) Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică din domeniul agricol se desfăşoară în cadrul instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi al altor organisme de drept public sau de drept privat, care îndeplinesc condiţiile de competenţă şi eligibilitate stabilite de lege pentru atribuirea şi finanţarea lucrărilor în sistem competiţional, în mod direct sau în sistem instituţional.
   (2) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul agricol este recunoscut oricărei persoane fizice, conform prezentei legi.
   (3) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura în institute naţionale de cercetare-dezvoltare organizate conform legii şi în consorţii de cercetare-dezvoltare constituite prin libera asociere, institute de cercetare agricolă şi de învăţământ superior agroalimentar, staţiuni de cercetare-dezvoltare, centre de studii europene, centre de excelenţă şi centre de cercetare, organizate ca instituţii publice sau private.
   Art. 6. - (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, faţă de care răspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, şi colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu Academia Română, cu Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole, precum şi cu alte ministere şi instituţii interesate pentru realizarea unor obiective în domenii specifice.@
   (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, responsabil al politicilor de guvernare în domeniul agricol, are următoarele atribuţii referitoare la activitatea de cercetare-dezvoltare:
   a) stabileşte obiectivele de interes prioritar cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare în concordanţă cu Programul Guvernului pentru fundamentarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a producţiei agricole, silviculturii şi industriei alimentare, pe care le finanţează de la bugetul propriu pe bază de contract;
    a1) aprobă planul sectorial din domeniul agricol, care conţine programe şi proiecte de interes prioritar, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;@
   b) stabileşte necesarul de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole, în vederea aprobării şi cuprinderii acestuia în bugetul ministerului;
    b1) atribuie conducerea programelor şi proiectelor planului sectorial în sistem competiţional sau în mod direct academiei de ramură ori instituţiilor de profil;@
    b2) elaborează, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, normele metodologice privind atribuirea conducerii planului sectorial, contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor componente ale planului sectorial finanţat din bugetul propriu;@
   c) asigură din bugetul propriu finanţarea investiţiilor şi dotărilor necesare realizării obiectivelor de cercetare-dezvoltare aprobate.@
   d) monitorizează activitatea de cercetare-dezvoltare şi rezultatele obţinute în cadrul programelor de cercetare finanţate din bugetul propriu;
   e) urmăreşte şi controlează modul de administrare a terenurilor agricole şi silvice aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare.
   (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ordonatorul principal de credite al cercetării-dezvoltării la nivel naţional, coordonează activitatea de elaborare, evaluare, atribuire şi finanţare a programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi atribuie în sistem competiţional sau în mod direct conducerea şi monitorizarea programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.
   (4) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării rapoarte asupra rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru proiectele finanţate de acestea şi propuneri pentru valorificarea lor.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Litera a1) de la alin. (2) a fost introdusă prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Litera b1) de la alin. (2) a fost introdusă prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 78/2003.
   - Litera b2) de la alin. (2) a fost introdusă prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Litera c) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 78/2003.

   Art. 7. - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) şi la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente de la Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează, după obţinerea acreditării, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi, din punct de vedere ştiinţific, în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 şi 9 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, în anexa nr. 2 şi în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 şi 3 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe IonescuŞişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, şi în anexa nr. 5, cu excepţia celor de la nr. crt. 1 şi 4, vor putea fi organizate, după obţinerea acreditării, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale. Staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istriţa şi Stoeneşti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureş, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în staţiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti».@
   (11) Institutele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru investiţii, dotări, aparatură, echipamente şi instalaţii, cu respectarea prevederilor legale.@
   (12) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a) şi 2 şi la pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 5 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".@
   (13) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăţi comerciale cu capital de stat, acţiunile acestora fiind preluate de Agenţia Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare.@
   (14) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 4 se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat şi al centrelor de perfecţionare agricolă.@
   (2) Institutele de cercetare-dezvoltare coordonatoare, precum şi staţiunile de cercetare-dezvoltare coordonate sunt stabilite de Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" prin regulament de organizare şi funcţionare.
   (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1), care se organizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare, şi instituţiile publice de cercetare-dezvoltare pot înfiinţa în cadrul structurii organizatorice subunităţi cu sau fără personalitate juridică necesare realizării obiectului lor de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile funcţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, elaborat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".@
    __________
    @Alineatele (11)-(14) au fost introduse prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 1 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   Art. 8. - (1) Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituţiile de învăţământ agricol şi silvic, unităţile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naţionale din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public şi privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi bunuri proprii dobândite în condiţiile legii.@
   (11) Abrogat.@
   (2) Unităţile menţionate la alin. (1), care sunt organizate conform prezentei legi, beneficiază de dreptul de preemţiune la concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în domeniul public şi privat al statului, conform Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
   (3) Suprafeţele de teren agricol necesare desfăşurării activităţii instituţiilor publice de cercetare-dezvoltare aparţin domeniului public al statului şi se dau în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării, numai cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sau al instituţiilor de învăţământ superior, după caz.@
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 11 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   - Alineatele (2) şi (3) au fost modificate prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Alineatul (11) a fost introdus prin art. unic pct. 21 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   - Alineatul (11) a fost abrogat prin art. unic pct. 12 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   Art. 9. - (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", instituţie publică specializată, de consacrare academică, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, funcţionează conform prevederilor propriului statut adoptat de către adunarea generală a acesteia şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
   (11) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se compune din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare.@
   (12) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sunt personalităţi ştiinţifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizări şi contribuţii remarcabile la progresul domeniilor acestei instituţii.@
   (13) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenţi este de 181, iar numărul maxim de membri de onoare din ţară este de 40.@
   (2) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol este organizată şi coordonată de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior din domeniile agroalimentar şi silvic, precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior.
    __________
    @Alineatele (11)-(13) au fost introduse prin art. unic pct. 22 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.

   Art. 10. - (1) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" îşi organizează filiale împreună cu instituţii de învăţământ superior de profil în centrele universitare Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova, Braşov şi Bucureşti.@
   (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare privind funcţiile, structura organizatorică şi de conducere a filialelor se va elabora de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" împreună cu Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 81 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 11. - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" are următoarele atribuţii principale:
   a) fundamentează ştiinţific politicile agricole şi de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cuprinse în programele de guvernare ale României;
    a1) poate conduce programe de cercetare ale planului sectorial finanţat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;@
   b) propune şi realizează programe şi proiecte de cercetări multidisciplinare;
   c) coordonează şi avizează elaborarea programelor şi a proiectelor de cercetare anuale şi de perspectivă ale unităţilor şi instituţiilor de cercetare;@
   d) analizează desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte creşterea eficienţei acesteia;
   e) prezintă anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării sinteze ale rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi propuneri pentru valorificarea lor;
   f) organizează activităţi de perfecţionare şi specializare profesională şi de atestare a cercetătorilor şi poate acorda, în condiţiile legii, titluri academice şi grade profesionale în domeniu;@
   g) organizează manifestări ştiinţifice pe probleme de cercetare teoretică şi aplicativă, precum şi de asistenţă tehnică în agricultură, industrie alimentară şi silvicultură;
   h) iniţiază şi dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţii internaţionale;
   i) stabileşte liniile directoare ale cercetărilor ştiinţifice în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, îmbunătăţirilor funciare, protecţiei mediului în agricultură şi dezvoltării rurale durabile şi coordonează, pe linia realizării temelor şi programelor de cercetare, activitatea institutelor şi staţiunilor de cercetare agricolă din subordine;
   j) acordă distincţii, premii şi diplome pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice publicate, invenţii şi aplicaţii ale cercetării ştiinţifice, în condiţiile legii.
   k) evaluează şi atestă activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol.@
    __________
    @Litera a1) a fost introdusă prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 78/2003.
   - Literele b) şi c) au fost modificate prin art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Litera f) a fost modificată prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Litera k) a fost introdusă prin art. I pct. 101 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 12. - Obiectivele activităţii unităţilor de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă; dezvoltarea tehnologică şi inovarea; producerea, multiplicarea şi comercializarea de seminţe, material săditor, animale de rasă şi alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională, servicii de consultanţă şi expertiză, editarea de publicaţii; relaţii ştiinţifice internaţionale; relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi agenţi economici; alte obiective ce decurg din activitatea specifică unităţilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activităţi de cooperare sau de asociere cu alte instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi din străinătate.
   Art. 13. - (1) Pentru evaluarea şi atestarea structurilor de cercetare-dezvoltare, prin ordin al preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se constituie Consiliul de evaluare şi atestare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară, pentru institutele proprii sau cele aflate în subordonare ori coordonare, având în componenţă personalităţi ştiinţifice din domeniile respective. Pentru activitatea de evaluare şi atestare se percep taxe de până la 5 salarii maxime ale unui cercetător ştiinţific gradul I, care se constituie venit la bugetul propriu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".@
   (2) Consiliul de evaluare, atestare şi acreditare pentru cercetare-dezvoltare în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu adoptat de Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".@
    __________
    @Potrivit art. V din O.U.G. nr. 62/2002, astfel cum a fost completată prin Legea de aprobare nr. 633/2002, prevederile art. 13 rămân aplicabile Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 131. - Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate ca instituţii publice, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare, se finanţează din venituri proprii şi se supun următoarelor reglementări:
   a) conducerea se exercită de consiliul de administraţie, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific şi directorul unităţii, care este şi preşedinte al consiliului de administraţie. Structura şi numărul membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
   b) regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific se aprobă de consiliul de administraţie;
   c) directorul general/directorul este numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii;
   d) regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică se aprobă de consiliul de administraţie şi se validează prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti";
   e) bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii şi se avizează de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" sau de institutul coordonator, după caz;
   f) situaţiile financiare anuale se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de cercetare.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   CAPITOLUL III
  Finanţarea unităţilor şi a activităţii de cercetare-dezvoltare

   Art. 14. - Finanţarea activităţilor din instituţiile publice de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, aflate în coordonarea sau în subordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", se realizează din venituri provenite, după caz, din:
   a) contracte de finanţare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, finanţate în sistem competiţional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;
   b) contracte de finanţare pentru programe şi proiecte sectoriale finanţate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţarea unor programe proprii de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", obţinute prin competiţie sau direct;
   c) contracte de finanţare a programelor internaţionale obţinute de unităţile de cercetare-dezvoltare la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu parteneri străini;
   d) valorificarea rezultatelor cercetării conform prevederilor legale;
   e) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultanţă şi expertiză cu instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale şi alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
   f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere de seminţe, material săditor, masă lemnoasă, furaje speciale, animale de rasă şi a oricăror alte produse realizate de acestea;
   g) redevenţe asupra soiurilor şi hibrizilor de plante şi raselor de animale, precum şi asupra altor creaţii originale;
   h) vânzări de licenţe, soiuri, hibrizi de plante şi rase de animale, tehnologii şi metode;
   i) valorificarea mijloacelor fixe disponibile sau componentelor şi materialelor rezultate în urma casării, chirii, dobânzi la disponibilităţile din conturile bancare şi Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;
   j) contracte de parteneriat public-privat, precum şi din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;
   k) alte venituri conform dispoziţiilor legale.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 141. - (1) În situaţia în care în cursul unui an veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituţiile de învăţământ agricol şi silvic, unităţile de cercetare-dezvoltare din structura regiilor sau companiilor naţionale din domeniul agricol pot contracta credite bancare, inclusiv prin gajarea producţiilor agricole asigurate la societăţile de asigurare-reasigurare şi/sau pot beneficia de împrumuturi de la Trezoreria Statului, după caz, în condiţiile legii.
   (2) Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, prin derogare de la prevederile legale în materie, pot desfăşura operaţiuni şi prin bănci, cu excepţia celor privitoare la fondurile care provin de la bugetul de stat.
   (3) Institutele naţionale şi instituţiile publice de cercetare-dezvoltare din agricultură pot beneficia de scrisoare de confort eliberată de Ministerul Finanţelor Publice pentru obţinerea de credite bancare, în condiţiile legii.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 142. - Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare pot deschide conturi de escrow şi conturi în valută, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, la o bancă agreată de instituţiile finanţatoare externe sau interne, în condiţiile stabilite prin convenţii încheiate între părţi.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 78/2003.

   Art. 143. - (1) În scopul atragerii de fonduri private în cercetare, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare pot participa la constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor legale şi normelor elaborate de autoritatea de stat în domeniul cercetării.
   (2) Institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare se pot asocia pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administraţie şi cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare, de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 15. - (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare de interes public, prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6, beneficiază de prevederile legislaţiei în vigoare privind subvenţiile, creditarea şi alte facilităţi acordate de stat agenţilor economici din agricultură, industrie alimentară şi silvicultură.
   (2) Unităţile prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi comerciale în vederea valorificării eficiente a rezultatelor cercetării-dezvoltării şi a produselor realizate cu parteneri interni şi externi pe baze contractuale, se înregistrează la registrul comerţului, potrivit legii.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 16. - Importurile de aparatură, utilaje, echipamente, tractoare şi maşini agricole, materii şi materiale, seminţe, material săditor, material seminal şi animale de rasă, necesare dotării şi execuţiei activităţii de cercetare-dezvoltare, sunt scutite de taxe vamale pentru unităţile de cercetare-dezvoltare.@
    __________
    @Potrivit art. VIII din O.U.G. nr. 62/2002, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 633/2002, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 290/2002.

   Art. 17. - (1) Veniturile şi cheltuielile unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 şi 6 se cuprind în bugetele şi în situaţiile financiare ale acestora. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor unităţilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, finanţate integral din venituri proprii, rămân la dispoziţia acestora şi se vor utiliza cu prioritate pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare.
   (2) Evaluarea şi regularizarea, transpunerea şi reflectarea în evidenţa contabilă a elementelor patrimoniale ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează ca instituţii publice, se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 18. - (1) Finanţarea activităţilor Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se asigură din cote aplicate asupra veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea şi din coordonarea sa, cu excepţia celor provenite din contracte finanţate din fonduri publice. Cotele se stabilesc anual de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" prin bugetul de venituri şi cheltuieli, care se avizează în condiţiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Cota stabilită pentru finanţarea activităţii proprii a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" nu poate depăşi 1% din veniturile realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare sau subordonare.@
   (2) Sumele cuvenite se regularizează la sfârşitul anului agricol pe baza veniturilor realizate de unităţile de cercetare-dezvoltare din activităţile de dezvoltare.
   (3) Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" poate realiza venituri şi din contractarea de activităţi de cercetare-dezvoltare realizate cu diferiţi beneficiari.
   (4) Veniturile Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" pot fi completate cu venituri provenite din: activităţi de conducere a planurilor şi programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din surse interne şi/sau internaţionale, chirii, taxe, manifestări ştiinţifice, publicaţii, studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, consultaţii ştiinţifice, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, donaţii şi sponsorizări, conform legii, precum şi din alte activităţi realizate suplimentar faţă de cele cuprinse în programele aprobate.@
   (5) Membrii Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", rezidenţi în ţară, primesc, prin Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", de la bugetul de stat o indemnizaţie lunară egală cu salariul mediu brut pe economie.@
    __________
    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 78/2003.
   - Alineatul (5) a fost introdus prin art. unic pct. 23 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.

   CAPITOLUL IV
  Resurse umane

   Art. 19. - (1) Personalul contractual al unităţilor de cercetare-dezvoltare reorganizate se preia de noua unitate, cu aceleaşi drepturi salariale.
   (2) Ocuparea funcţiilor de director general/director din unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 se face prin concurs, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Din comisia de concurs, pentru ocuparea funcţiei de director general, va face parte câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 20. - Pentru integrarea cercetării ştiinţifice şi a învăţământului universitar unităţile de cercetare-dezvoltare din agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi universităţile de profil pot asigura pe bază de protocol integrarea reciprocă a cadrelor didactice universitare şi a personalului de cercetare în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică şi asigurarea instruirii practice a studenţilor.@
    __________
    @Potrivit art. V din O.U.G. nr. 62/2002, astfel cum a fost completată prin Legea de aprobare nr. 633/2002, prevederile art. 20 rămân aplicabile Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii finale

   Art. 21. - (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.@
   (2) Abrogat.@
    __________
    @Alineatul (2) a fost abrogat prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 78/2003.
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 24 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.

   Art. 22. - (1) Despăgubirea acţionarilor societăţilor comerciale care se reorganizează în unităţi de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa nr. 5, se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi va fi asigurată din surse proprii ale unităţilor nou-înfiinţate.
   (2) Drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale, precum şi ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, care se reorganizează în condiţiile prezentei legi, trec asupra instituţiilor nou-înfiinţate.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 221. - Documentaţiile şi informaţiile ştiinţifice acumulate de unităţile de cercetare care se reorganizează în societăţi comerciale până la data privatizării, precum şi aparatura de laborator şi materialul biologic de cercetare vegetal şi animal se preiau fără plată de instituţiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 221 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 222 - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 221 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 223. - Suprafeţele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor, centrelor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptăţite la reconstituire, precum şi a celor prevăzute în anexa nr. 61. Terenurile aparţinând foştilor proprietari, dar indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare, colecţiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafeţele destinate producerii de sămânţă şi material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice şi terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experienţă şi producţie, plantaţiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implică investiţii noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea unităţilor de profil.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 221 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 2 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   Art. 224. - Suprafeţele de teren prevăzute la art. 223 nu se pot înstrăina sau concesiona, în tot sau în parte, indiferent de destinaţie.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 221 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 225. - Pentru activităţi cu caracter sezonier, instituţiile de cercetare-dezvoltare pot încheia contracte de prestări de servicii pe perioadă determinată.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 221 din O.U.G. nr. 78/2003, introdus prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   Art. 226. - (1) Absolvenţii de învăţământ superior şi mediu care se încadrează în unităţile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o primă de instalare de până la 10 salarii medii pe economie, plătite din veniturile proprii ale unităţii. Beneficiarii primelor de instalare au obligaţia de a semna un contract individual de muncă pe o perioadă de minimum 5 ani. În cazul nerespectării contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligaţi la restituirea întregii sume.
   (2) Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de cercetare-dezvoltare agricolă vor primi în folosinţă, pe durata contractului individual de muncă, 1.500 m2 teren agricol din terenul aflat în administrarea acestor unităţi.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 31 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.

   Art. 227. - (1) Se aprobă transmiterea în administrare a suprafeţei de teren de 3,59 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi a suprafeţei de teren de 58,35 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin prin art. unic pct. 3 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   Art. 228. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a suprafeţei de teren de 18,75 ha.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin prin art. unic pct. 3 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   Art. 23. - (1) Evaluarea, atestarea şi acreditarea unităţilor de cercetare-dezvoltare conform art. 13 se face în decurs de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
   (2) Unităţile de cercetare-dezvoltare acreditate se supun evaluării periodice la maximum 5 ani.
   (3) În cazul în care unităţile acreditate nu îndeplinesc criteriile şi standardele de acreditare, acestora li se retrage acreditarea.
   (4) Până la obţinerea evaluării, atestării şi acreditării unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol beneficiază de prevederile prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
   
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR       PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 15 mai 2002.
    Nr. 290.

    NOTĂ:
    În conformitate cu art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

   ANEXA Nr. 1.a)@
    __________
    @Anexa nr. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

    UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE «GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI»,
ORGANIZATE CA INSTITUTE NAŢIONALE, INSTITUTE, CENTRE ŞI
STAŢIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE.@
    __________
    @Titlul anexei nr. 1a) a fost modificat prin art. unic pct. 4 din O.U.G. nr. 64/2004.
   
┌────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ Denumirea │ Sediul │ │ Sediul │
│Nr. │unităţii de C-D ├────────────┬─────────┤ Denumirea unităţii ├────────────┬─────────┤
│crt.│ care se │Localitatea │ Judeţul │ care se înfiinţează │Localitatea │ Judeţul │
│ │ desfiinţează │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1. │Institutul │Fundulea │Călăraşi │Institutul Naţional de │Fundulea │Călăraşi │
│ │de Cercetări │ │ │Cercetare-Dezvoltare │ │ │
│ │pentru Cereale │ │ │Agricolă INCDA │ │ │
│ │şi Plante │ │ │Fundulea.@ │ │ │
│ │Tehnice Fundulea│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.1 │Staţiunea de │Turda │Cluj │Staţiunea de Cercetare - │Turda │Cluj │
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă Turda│ │ │
│ │Agricole Turda │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.2 │Staţiunea de │Lovrin │Timiş │Staţiunea de Cercetare - │Lovrin │Timiş │
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Agricole Lovrin │ │ │Lovrin │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.3 │Staţiunea de │Drăgăneşti │Teleorman│Staţiunea de Cercetare - │Drăgăneşti │Teleorman│
│ │Cercetări │Vlaşca │ │Dezvoltare Agricolă │Vlaşca │ │
│ │Agricole │ │ │Teleorman │ │ │
│ │Teleorman │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.4 │Staţiunea de │Secuieni │Neamţ │Staţiunea de Cercetare - │Secuieni │Neamţ │
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Agrozootehnice │ │ │Secuieni │ │ │
│ │Secuieni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.5 │Staţiunea de │Valu lui │Constanţa│Staţiunea de Cercetare - │Valu lui │Constanţa│
│ │Cercetări pentru│Traian │ │Dezvoltare Agricolă │Traian │ │
│ │Culturi Irigate │ │ │Valu lui Traian │ │ │
│ │Dobrogea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.6 │Staţiunea de │Piteşti │Argeş │Staţiunea de Cercetare - │Piteşti │Argeş │
│ │Cercetări pentru│ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Cereale şi │ │ │Piteşti │ │ │
│ │Plante Tehnice │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.7 │Staţiunea de │Şimnicu de │Dolj │Staţiunea de Cercetare - │Şimnicu de │Dolj │
│ │Cercetări │Jos │ │Dezvoltare Agricolă │Jos │ │
│ │Agricole Şimnic │ │ │Şimnic │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.8 │Staţiunea │Brăila │Brăila │Staţiunea de Cercetare - │Brăila │Brăila │
│ │Centrală de │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Cercetări pentru│ │ │Brăila │ │ │
│ │Ameliorarea │ │ │ │ │ │
│ │Solurilor │ │ │ │ │ │
│ │Sărăturate │ │ │ │ │ │
│ │Brăila │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.9 │Staţiunea de │Suceava │Suceava │Staţiunea de Cercetare - │Suceava │Suceava │
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Agricole Suceava│ │ │Suceava │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.10│Staţiunea de │Livada │Satu Mare│Staţiunea de Cercetare - │Livada │Satu Mare│
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Agricole Livada │ │ │Livada │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.11│Staţiunea de │Oradea │Bihor │Staţiunea de Cercetare - │Oradea │Bihor │
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Agrozootehnice │ │ │Oradea │ │ │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.12│Staţiunea de │Podu Iloaiei│Iaşi │Staţiunea de Cercetare - │Podu Iloaiei│Iaşi │
│ │Cercetări │ │ │Dezvoltare Agricolă Podu │ │ │
│ │Agricole Podu │ │ │Iloaiei │ │ │
│ │Iloaiei │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.13│Staţiunea de │Perişoru │Călăraşi │Staţiunea de Cercetare - │Perişoru │Călăraşi │
│ │Cercetări pentru│ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Culturi Irigate │ │ │Mărculeşti │ │ │
│ │Mărculeşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.14│Staţiunea de │Tulcea │Tulcea │Staţiunea de Cercetare - │Tulcea │Tulcea │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare Agricolă │ │ │
│ │Producţie a │ │ │Tulcea │ │ │
│ │Cartofului │ │ │ │ │ │
│ │Tulcea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│1.15│Abrogat.@ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│2. │Institutul de │Braşov │Braşov │Institutul Naţional de │Braşov │Braşov │
│ │Cercetare şi │ │ │Cercetare-Dezvoltare │ │ │
│ │Producţie a │ │ │pentru Cartof şi Sfeclă │ │ │
│ │Cartofului │ │ │de Zahăr Braşov.@ │ │ │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│2.1@│Abrogat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│2.2 │Staţiunea de │Tg. Secuiesc│Covasna │Staţiunea de Cercetare - │Tg. Secuiesc│Covasna │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru Cartof │ │ │
│ │Producţie a │ │ │Tg. Secuiesc │ │ │
│ │Cartofului Tg. │ │ │ │ │ │
│ │Secuiesc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│3. │Institutul de │Braşov │Braşov │Institutul de Cercetare -│Braşov │Braşov │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru Pajişti│ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Braşov │ │ │
│ │Cultura │ │ │ │ │ │
│ │Pajiştilor │ │ │ │ │ │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│3.1 │Staţiunea de │Timişoara │Timiş │Staţiunea de Cercetare - │Timişoara │Timiş │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru Pajişti│ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Timişoara │ │ │
│ │Cultura │ │ │ │ │ │
│ │Pajiştilor │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│3.2@│Staţiunea de │ Vaslui │ Vaslui │Staţiunea de │ Vaslui │ Vaslui │
│ │Cercetare şi │ │ │Cercetare - Dezvoltare │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │pentru Pajişti Vaslui │ │ │
│ │Cultura │ │ │ │ │ │
│ │Pajiştilor │ │ │ │ │ │
│ │Vaslui Timişoara│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4. │Institutul de │Valea │Prahova │Institutul de Cercetare -│Valea │Prahova │
│ │Cercetări pentru│Călugărească│ │Dezvoltare pentru │Călugărească│ │
│ │Viticultură şi │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vinificaţie - │ │ │Vinificaţie - Valea │ │ │
│ │Valea │ │ │Călugărească │ │ │
│ │Călugărească │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.1 │Staţiunea de │Murfatlar │Constanţa│Staţiunea de Cercetare - │Murfatlar │Constanţa│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Murfatlar │ │ │
│ │Murfatlar │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.2 │Staţiunea de │Blaj │Alba │Staţiunea de Cercetare - │Blaj │Alba │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Blaj │ │ │
│ │Blaj │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.3 │Staţiunea de │Drăgăşani │Vâlcea │Staţiunea de Cercetare - │Drăgăşani │Vâlcea │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Drăgăşani │ │ │
│ │Drăgăşani │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.4 │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de Cercetare - │Iaşi │Iaşi │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Iaşi │ │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.5 │Staţiunea de │Odobeşti │Vrancea │Staţiunea de Cercetare - │Odobeşti │Vrancea │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Odobeşti │ │ │
│ │Odobeşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.6 │Staţiunea de │Miniş │Arad │Staţiunea de Cercetare - │Miniş │Arad │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Miniş │ │ │
│ │Miniş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.7 │Staţiunea de │Tg. Bujor │Galaţi │Staţiunea de Cercetare - │Tg. Bujor │Galaţi │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Viticultură şi │ │ │
│ │Vitivinicolă │ │ │Vinificaţie - Bujoru │ │ │
│ │Bujoru │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│4.8@│Abrogat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5. │Institutul de │Mărăcineni │Argeş │Institutul de Cercetare -│Mărăcineni │Argeş │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Pomicultură - Piteşti │ │ │
│ │Pomicultură - │ │ │Mărăcineni │ │ │
│ │Mărăcineni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.1 │Staţiunea de │Bistriţa │Bistriţa-│Staţiunea de Cercetare - │Bistriţa │Bistriţa-│
│ │Cercetare şi │ │Năsăud │Dezvoltare pentru │ │Năsăud │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Bistriţa │ │ │
│ │Pomicolă │ │ │ │ │ │
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.2 │Staţiunea de │Cluj-Napoca │Cluj │Staţiunea de Cercetare - │Cluj-Napoca │Cluj │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Cluj-Napoca │ │ │
│ │Pomicolă │ │ │ │ │ │
│ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.3 │Staţiunea de │Fălticeni │Suceava │Staţiunea de Cercetare - │Fălticeni │Suceava │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Fălticeni │ │ │
│ │Pomicolă │ │ │ │ │ │
│ │Fălticeni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.4 │Staţiunea de │Voineşti │Dâmboviţa│Staţiunea de Cercetare - │Voineşti │Dâmboviţa│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Voineşti │ │ │
│ │Pomicolă │ │ │ │ │ │
│ │Voineşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.5 │Staţiunea de │Râmnicu │Vâlcea │Staţiunea de Cercetare - │Râmnicu │Vâlcea │
│ │Cercetare şi │Vâlcea │ │Dezvoltare pentru │Vâlcea │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Vâlcea │ │ │
│ │Pomicolă Vâlcea │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.6 │Staţiunea de │Iaşi │Iaşi │Staţiunea de Cercetare - │Iaşi │Iaşi │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Iaşi │ │ │
│ │Pomicolă Iaşi │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.7 │Staţiunea de │Constanţa │Constanţa│Staţiunea de Cercetare - │Constanţa │Constanţa│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură - │ │ │
│ │Pomicolă │ │ │Constanţa │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.8 │Staţiunea de │Tg. Jiu │Gorj │Staţiunea de Cercetare - │Tg. Jiu │Gorj │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Horticultură Tg. Jiu │ │ │
│ │Pomicolă Tg. Jiu│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.9 │Staţiunea de │Bucureşti │ - │Staţiunea de Cercetare - │Bucureşti │ - │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Băneasa │ │ │
│ │Pomicolă Băneasa│ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│5.10│Staţiunea de │Geoagiu │Hunedoara│Staţiunea de Cercetare - │Geoagiu │Hunedoara│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Pomicultură Geoagiu │ │ │
│ │Pomicolă Geoagiu│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│6. │Institutul de │Vidra │Ilfov │Institutul de Cercetare -│Vidra │Ilfov │
│ │Cercetări pentru│ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Legumicultură şi│ │ │Legumicultură şi │ │ │
│ │Floricultură │ │ │Floricultură Vidra │ │ │
│ │Vidra │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│6.1 │Staţiunea de │Bacău │Bacău │Staţiunea de Cercetare - │Bacău │Bacău │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Legumicultură Bacău │ │ │
│ │Legumicolă Bacău│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│6.2 │Staţiunea de │Buzău │Buzău │Staţiunea de Cercetare - │Buzău │Buzău │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Legumicultură Buzău │ │ │
│ │Legumicolă Buzău│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│6.3 │Staţiunea de │Işalniţa │Dolj │Staţiunea de Cercetare - │Işalniţa │Dolj │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Legumicultură Işalniţa │ │ │
│ │Legumicolă │ │ │ │ │ │
│ │Işalniţa │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│6.4 │Staţiunea de │Iernut │Mureş │Staţiunea de Cercetare - │Iernut │Mureş │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie │ │ │Legumicultură Iernut │ │ │
│ │Legumicolă │ │ │ │ │ │
│ │Iernut │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7. │Institutul de │Baloteşti │Ilfov │Institutul de Cercetare -│Baloteşti │Ilfov │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bovinelor │ │ │
│ │Bovine Baloteşti│ │ │Baloteşti │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7.1 │Staţiunea de │Arad │Arad │Staţiunea de Cercetare - │Arad │Arad │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bovinelor Arad │ │ │
│ │Creşterea │ │ │ │ │ │
│ │Bovinelor Mureş │ │ │ │ │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7.2 │Staţiunea de │Dancu │Iaşi │Staţiunea de Cercetare - │Dancu │Iaşi │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bovinelor Dancu│ │ │
│ │Creşterea │ │ │ │ │ │
│ │Bovinelor Dancu │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7.3 │Staţiunea de │Târgu Mureş │Mureş │Staţiunea de Cercetare - │Târgu Mureş │Mureş │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bovinelor │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Tg. Mureş │ │ │
│ │Bovinelor Târgu │ │ │ │ │ │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7.4 │Staţiunea de │Sighet │Maramureş│Staţiunea de Cercetare - │Sighet │Maramureş│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bovinelor │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Sighet │ │ │
│ │Bovinelor Sighet│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7.5 │Staţiunea de │Şercaia │Braşov │Staţiunea de Cercetare - │Şercaia │Braşov │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bubalinelor │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Şercaia │ │ │
│ │Bubalinelor │ │ │ │ │ │
│ │Şercaia │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│7.6 │Staţiunea de │Dulbanu │Buzău │Staţiunea de Cercetare - │Dulbanu │Buzău │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Bovinelor │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Dulbanu │ │ │
│ │Bovinelor │ │ │ │ │ │
│ │Dulbanu │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│8. │Institutul de │Palas │Constanţa│Institutul de Cercetare -│Palas │Constanţa│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Ovinelor şi │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Caprinelor Palas │ │ │
│ │Ovinelor şi │ │ │ │ │ │
│ │Caprinelor Palas│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│8.1 │Staţiunea de │Popăuţi │Botoşani │Staţiunea de Cercetare - │Popăuţi │Botoşani │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Ovinelor şi │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Caprinelor Popăuţi │ │ │
│ │Ovinelor Popăuţi│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│8.2 │Staţiunea de │Caransebeş │Caraş- │Staţiunea de Cercetare - │Caransebeş │Caraş- │
│ │Cercetare şi │ │Severin │Dezvoltare pentru │ │Severin │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Ovinelor şi │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Caprinelor Caransebeş │ │ │
│ │Ovinelor │ │ │ │ │ │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│8.3 │Staţiunea de │Bilciureşti │Dâmboviţa│Staţiunea de Cercetare - │Bilciureşti │Dâmboviţa│
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Ovinelor şi │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Caprinelor Bilciureşti │ │ │
│ │Ovinelor │ │ │ │ │ │
│ │Bilciureşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│8.4 │Staţiunea de │Secuieni │Bacău │Staţiunea de Cercetare - │Secuieni │Bacău │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Creşterea Ovinelor şi │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Caprinelor Secuieni │ │ │
│ │Ovinelor şi │ │ │ │ │ │
│ │Caprinelor │ │ │ │ │ │
│ │Secuieni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│9. │Institutul de │Baloteşti │Ilfov │Institutul Naţional de │Baloteşti │Ilfov │
│ │Biologie şi │ │ │Cercetare-Dezvoltare │ │ │
│ │Nutriţie Animală│ │ │pentru Biologie şi │ │ │
│ │Baloteşti │ │ │Nutriţie Animală IBNA │ │ │
│ │ │ │ │Baloteşti.@ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│10. │Centrul de │Bucureşti │ - │Institutul de Cercetare -│Bucureşti │ - │
│ │Cercetări pentru│ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Protecţia │ │ │Protecţia Plantelor │ │ │
│ │Plantelor │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│11. │Institutul de │Bucureşti │ - │Institutul de Cercetare -│Bucureşti │ - │
│ │Cercetare - │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Dezvoltare │ │ │Industrializarea şi │ │ │
│ │pentru │ │ │Marketingul Produselor │ │ │
│ │Industrializarea│ │ │Horticole "Horting", │ │ │
│ │şi Marketingul │ │ │Bucureşti │ │ │
│ │Produselor │ │ │ │ │ │
│ │Horticole │ │ │ │ │ │
│ │"Horting", │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│12. │Centrul de │Galaţi │Galaţi │Institutul de Cercetare -│Galaţi │Galaţi │
│ │Cercetare şi │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │Ecologie Acvatică, │ │ │
│ │Piscicultură, │ │ │Pescuit şi Acvacultură │ │ │
│ │Pescuit şi │ │ │Galaţi │ │ │
│ │Industrializarea│ │ │ │ │ │
│ │Peştelui Galaţi │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│13. │Institutul de │Bucureşti │ - │Institutul de Cercetare │Bucureşti │ - │
│ │Economie Agrară │ │ │pentru Economia │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │Agriculturii şi │ │ │
│ │ │ │ │Dezvoltare Rurală │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│14. │Centrul de │Cluj-Napoca │Cluj │Eliminată@ │Cluj-Napoca │Cluj │
│ │Cercetare şi │ │ │ │ │ │
│ │Proiectare │ │ │ │ │ │
│ │"BIOS" │ │ │ │ │ │
│ │Cluj-Napoca │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│15. │Staţiunea │Dăbuleni │Dolj │Centrul de Cercetare - │Dăbuleni │Dolj │
│ │Centrală de │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Cercetări pentru│ │ │Cultura Plantelor pe │ │ │
│ │Cultura │ │ │Nisipuri Dăbuleni │ │ │
│ │Plantelor pe │ │ │ │ │ │
│ │Nisipuri │ │ │ │ │ │
│ │Dăbuleni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│16. │Staţiunea │Perieni │Vaslui │Centrul de Cercetare - │Perieni │Vaslui │
│ │Centrală de │ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Cercetări pentru│ │ │Combaterea Eroziunii │ │ │
│ │Combaterea │ │ │Solului Perieni │ │ │
│ │Eroziunii │ │ │ │ │ │
│ │Solului Perieni │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│17. │Staţiunea de │Nucet │Dâmboviţa│Centrul de Cercetare - │Nucet │Dâmboviţa│
│ │Cercetare pentru│ │ │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Piscicultură │ │ │Piscicultură Nucet │ │ │
│ │Nucet │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────┤
│18.@│Staţiunea de │ Reghin │ Mureş │Staţiunea de │ Reghin │ Mureş │
│ │Cercetare şi │ │ │Cercetare - Dezvoltare │ │ │
│ │Producţie pentru│ │ │pentru Creşterea │ │ │
│ │Creşterea │ │ │Ovinelor şi │ │ │
│ │Ovinelor şi │ │ │Caprinelor Reghin │ │ │
│ │Caprinelor │ │ │ │ │ │
│ │Reghin │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────┘
    __________
    @Anexa nr. 1 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr. 147/2004.
   - Denumirea de la nr. crt. 1, coloana 5, a fost modificată prin art. unic pct. 5 din O.U.G. nr. 64/2004.
   - Denumirea de la nr. crt. 2, coloana 5, a fost modificată prin art. unic pct. 6 din O.U.G. nr. 64/2004.
   - Denumirea de la nr. crt. 9, coloana 5, a fost modificată prin art. unic pct. 7 din O.U.G. nr. 64/2004.
   - Denumirea de la nr. crt. 14, "Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori «BIOS» Cluj-Napoca", a fost eliminată prin art. unic pct. 8 din O.U.G. nr. 64/2004.
   - Nr. crt. 1.15 a fost abrogat prin art. unic pct. 51 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   - Nr. crt. 18 a fost introdus prin art. unic pct. 81 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   - Nr. crt. 2.1 a fost abrogat prin art. unic pct. 4 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   - Nr. crt. 3.2 a fost introdus prin art. unic pct. 5 din O.U.G. nr. 29/2005,@ astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   - Nr. crt. 4.8 a fost abrogat prin art. unic pct. 6 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   - Nr. crt. 18 a fost abrogat prin art. unic pct. 7 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   ANEXA Nr. 1.b)@

    UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN INSTITUTE
NAŢIONALE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE ŞI ÎN COORDONAREA ŞTIINŢIFICĂ A ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI"
   
┌────┬───────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii C-D │ Sediul │ Denumirea unităţii │ Sediul │
│crt.│ care se desfiinţează ├───────────┬───────┤ care se înfiinţează ├───────────┬───────┤
│ │ │Localitatea│Judeţul│ │Localitatea│Judeţul│
├────┼───────────────────────┼───────────┼───────┼───────────────────────┼───────────┼───────┤
│ 1. │Staţiunea de Cercetare │Ştefăneşti │Argeş │Institutul Naţional de │Ştefăneşti │Argeş │
│ │şi Producţie │ │ │Cercetare-Dezvoltare │ │ │
│ │Vitivinicolă Ştefăneşti│ │ │pentru Biotehnologii în│ │ │
│ │ │ │ │Horticultură Ştefăneşti│ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼───────┼───────────────────────┼───────────┼───────┤
│ 2. │Institutul de Cercetări│Bucureşti │- │Institutul Naţional de │Bucureşti │- │
│ │pentru Pedologie şi │ │ │Cercetare-Dezvoltare │ │ │
│ │Agrochimie Bucureşti │ │ │pentru Pedologie, │ │ │
│ │ │ │ │Agrochimie şi Protecţia│ │ │
│ │ │ │ │Mediului Bucureşti │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────────┴───────┴───────────────────────┴───────────┴───────┘

   ANEXA Nr. 2
    __________
    @Anexa nr. 2 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

   
     UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE REORGANIZEAZĂ PRIN FUZIUNE CA INSTITUTE, CENTRE
ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI"

┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii de C-D│ Denumirea unităţii C-D │ Denumirea unităţii C-D │ Sediul │
│crt.│ care se desfiinţează │ care o preia │ reorganizate ├───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │Localitatea│ Judeţul │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 1. │Staţiunea de Cercetare şi│Centrul de Cercetare- │Centrul de Cercetare- │Dăbuleni │Dolj │
│ │Producţie a Cartofului │Dezvoltare pentru Cultura│Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Mârşani, jud. Dolj │Plantelor pe Nisipuri │Cultura Plantelor pe │ │ │
│ │ │Dăbuleni, jud. Dolj │Nisipuri Dăbuleni │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 2. │Staţiunea de Cercetare şi│Institutul de Cercetare- │Institutul de Cercetare-│Braşov │Braşov │
│ │Producţie pentru Cultura │Dezvoltare pentru Cartof │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Sfeclei de Zahăr Braşov, │şi Sfeclă de Zahăr │Cultura Cartofului şi │ │ │
│ │jud. Braşov │Braşov, jud. Braşov │Sfeclei de Zahăr Braşov │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 3. │Staţiunea de Cercetare şi│Staţiunea de Cercetare- │Staţiunea de Cercetare- │Arad │Arad │
│ │Producţie pentru │Dezvoltare pentru │Dezvoltare pentru │ │ │
│ │Industrializarea Sfeclei │Creşterea Bovinelor │Creşterea Bovinelor Arad│ │ │
│ │de Zahăr şi Substanţelor │Arad, jud. Arad │ │ │ │
│ │Dulci Arad, jud. Arad │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 4. │Staţiunea de Cercetare şi│Staţiunea de Cercetare- │Staţiunea de Cercetare- │Livada │Satu Mare│
│ │Producţie Pomicolă │Dezvoltare Agricolă │Dezvoltare Agricolă - │ │ │
│ │Satu-Mare │Livada, jud. Satu Mare │Livada │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │
│ @ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┤
│ 6. │Staţiunea de Cercetare şi│Staţiunea de Cercetare- │Staţiunea de Cercetare- │Piteşti │Argeş │
│ │Producţie pentru Cultura │Dezvoltare Agricolă - │Dezvoltare Agricolă - │ │ │
│ │Pajiştilor Piteşti │Piteşti │Piteşti │ │ │
└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴───────────┴─────────┘
    __________
    @Nr. crt. 5 de la anexa nr. 2 a fost abrogat prin art. unic pct. 82 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.

   ANEXA Nr. 3@
    __________
    @Anexa nr. 3 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

    UNITĂŢI DE CERCETARE CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN SOCIETĂŢI
COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT
   
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Sediul │
│crt.│ Denumirea unităţii de C-D ├───────────────────┬─────────┤
│ │ │ Localitatea │ Judeţul │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 1. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi │Roman │Neamţ │
│ │Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, jud. Neamţ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 2.@│Abrogat │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 3. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Dolj │Cârcea │Dolj │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 4. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mehedinţi │Drobeta-Tr. Severin│Mehedinţi│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 5. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vrancea │Focşani │Vrancea │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 6. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Zalău │Zalău │Sălaj │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 7. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Strejeşti │Strejeşti │Olt │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 8. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş │Tg. Mureş │Mureş │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ 9. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea │Mărgineni │Neamţ │
│ │Bovinelor Mărgineni │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│10. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea │Ruşeţu │Buzău │
│ │Ovinelor Ruşeţu │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│11. │Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Buzău*) │Cândeşti-Buzău │Buzău │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│12. │Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru │Băneasa │Giurgiu │
│ │Irigaţii şi Drenaje Băneasa - Giurgiu**) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│13. │S.C. Romsuintest Periş S.A. │Periş │Ilfov │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│14. │S.C. Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Păsări şi│Baloteşti │Ilfov │
│ │Animale Mici S.A. Baloteşti***) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│15. │Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori │Cluj-Napoca │Cluj │
│ │«BIOS» Cluj-Napoca │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│16. │Staţiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale şi │Fundulea │Călăraşi │
│ @ │Aromatice Fundulea │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│17.@│Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Greaca │Greaca │Giurgiu │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│18.@│Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi │ │ │
│ │Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci │Fundulea │Călăraşi │
│ │Fundulea │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│19.@│Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi │ │ │
│ │Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci │Băneasa │Giurgiu │
│ │Giurgiu │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│20.@│Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof │Miercurea-Ciuc │Harghita │
│ │Miercurea-Ciuc │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┘
    @Nr. crt. 15 de la anexa nr. 3, a fost introdus prin art. unic pct. 9 din O.U.G. nr. 64/2004.
   - Nr. crt. 16 de la anexa nr. 3 a fost introdus prin art. unic pct. 91 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   - Nr. crt. 2 a fost abrogat prin art. unic pct. 8 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   - Nr. crt. 17-20 au fost introduse prin art. unic pct. 9 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   ANEXA Nr. 4@
    __________
    @Anexa nr. 4 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

    UNITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CARE SE PREIAU ÎN CADRUL
INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR AGRICOL DE STAT@
    __________
    @Titlul anexei a fost modificat prin art. unic pct. 10 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   
┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea unităţii de C-D │ Sediul │ Denumirea unităţii │
│crt.│ care se preia ├───────────┬────────┤ care preia │
│ │ │Localitatea│Judeţul │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 1. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Pietroasele│Buzău │USAMV*) Bucureşti │
│ │Viticultură şi Vinificaţie Pietroasa │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Ferma Istriţa a Staţiunii de Dezvoltare │Istriţa │Buzău │USAMV*) Bucureşti │
│ │Pomicolă Buzău │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 3. │Ferma de Cercetare şi Producţie Agricolă -│Stoieneşti │Prahova │USAMV*) Bucureşti │
│ │Stoieneşti │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 4. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Jucu │Cluj │USAMV*) Cluj-Napoca │
│ │Pajişti - Jucu │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 5.@│Abrogat │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 6. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare │Lugoj │Caraş- │USAMV*) a Banatului │
│ │pentru Pomicultură - Lugoj (Caransebeş) │ │Severin │Timişoara │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 7. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă│Caracal │Olt │Universitatea Craiova │
│ │Caracal │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 8.@│Abrogat │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│ 9.@│Abrogat │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┤
│10.@│Staţiunea de Cercetare şi Producţie │Oradea │Bihor │Universitatea Oradea │
│ │Pomicolă Oradea │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────────────────────┘
   *) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.
    __________
    @Nr. crt. 5 de la anexa nr. 4 a fost abrogat prin art. unic pct. 92 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   - Nr. crt. 10 de la anexa nr. 4 a fost introdus prin art. unic pct. 93 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   - Nr. crt. 5 a fost abrogat prin art. unic pct. 11 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.
   - Nr. crt. 8 şi 9 au fost abrogate prin art. unic pct. 12 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

   ANEXA Nr. 5@
    __________
    @Anexa nr. 5 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003, astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare nr. 147/2004.

    SOCIETĂŢI COMERCIALE CARE SE REORGANIZEAZĂ ÎN INSTITUŢII PUBLICE
DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA ACADEMIEI
DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE "GHEORGHE IONESCU-ŞIŞEŞTI"
   
┌────┬───────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Denumirea unităţii │ Sediul │Denumirea unităţii care │ Sediul │
│crt.│ care se desfiinţează ├───────────┬───────┤ se înfiinţează ├───────────┬───────┤
│ │ │Localitatea│Judeţul│ │Localitatea│Judeţul│
├────┼───────────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ 1. │S.C. Staţiunea de │Tg. Mureş │Mureş │Staţiunea de Cercetare- │Tg. Mureş │Mureş │
│ │Cercetare şi Producţie │ │ │dezvoltare pentru │ │ │
│ │pentru Animale de │ │ │Creşterea Animalelor de │ │ │
│ │Blană S.A., Tg. Mureş │ │ │Blană Tg. Mureş │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ 2. │S.C. Sericarom │Bucureşti │- │Staţiunea de Cercetări │Bucureşti │- │
│ │ │ │ │Sericicole, Băneasa - │ │ │
│ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ 3. │Societatea Comercială │Cristian │Sibiu │Institutul de Cercetare-│Cristian │Sibiu │
│ │de Cercetare-dezvoltare│ │ │dezvoltare pentru │ │ │
│ │Rurală "CEDER" S.A. │ │ │Montanologie Cristian - │ │ │
│ │Cristian - Sibiu │ │ │Sibiu │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────┼───────┼────────────────────────┼───────────┼───────┤
│ 4. │Institutul de Studii │Bucureşti │- │Institutul Naţional de │Bucureşti │- │
│ │şi Proiecte pentru │ │ │Cercetare-dezvoltare │ │ │
│ │Îmbunătăţiri Funciare -│ │ │pentru Îmbunătăţiri │ │ │
│ │"S.C. ISPIF S.A." │ │ │Funciare - I.N.C.D.I.F. │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │- "ISPIF" Bucureşti*) │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────────┴───────┴────────────────────────┴───────────┴───────┘
   *) În coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice se preia sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente, de la ICTID Băneasa Giurgiu.

   ANEXA Nr. 6@
    __________
    @Anexa nr. 6 a fost modificată şi înlocuită prin art. I pct. 23 din O.U.G. nr. 78/2003.

    STAŢIUNI ŞI FERME DIDACTICE ALE UNIVERSITĂŢILOR DE
ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
   
┌────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Sediul │ Denumirea │ Sediul │
│crt.│ unităţii de ├───────────┬─────────┤ staţiunii/ ├────────────┬────────┤
│ │ învăţământ │Localitatea│ Judeţul │ fermei │Localitatea │Judeţul │
├────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ Universitatea de │ Bucureşti │Bucureşti│1.1. Ferma │Belciugatele│Călăraşi│
│ │Ştiinţe Agronomice│ │ │Belciugatele │ │ │
│ │ şi Medicină │ │ │ │ │ │
│ │ Veterinară │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │ Universitatea de │ Cluj- │ Cluj │2.1. Staţiunea │Cluj-Napoca │ Cluj │
│ │Ştiinţe Agronomice│ Napoca │ │Didactică │ │ │
│ │ şi Medicină │ │ │Experimentală │ │ │
│ │ Veterinară │ │ │Mănăştur │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ 3. │Universitatea din │ Craiova │ Dolj │3.1. Staţiunea │ Craiova │ Dolj │
│ │ Craiova │ │ │Didactică "Banu│ │ │
│ │ │ │ │Mărăcine" │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ 4. │ Universitatea de │ Iaşi │ Iaşi │4.1. Staţiunea │ Iaşi │ Iaşi │
│ │Ştiinţe Agronomice│ │ │Didactică │ │ │
│ │ şi Medicină │ │ │ │ │ │
│ │ Veterinară "Ion │ │ │ │ │ │
│ │ Ionescu de la │ │ │ │ │ │
│ │ Brad" │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼────────────┼────────┤
│ 5. │ Universitatea de │ Timişoara │ Timiş │5.1. Staţiunea │ Timişoara │ Timiş │
│ │Ştiinţe Agronomice│ │ │Didactică │ │ │
│ │ şi Medicină │ │ │Experimentală │ │ │
│ │ Veterinară a │ │ │ │ │ │
│ │ Banatului │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴────────────┴────────┘

   ANEXA Nr. 61@
    __________
    @Anexa a fost introdusă prin art. unic pct. 13 din O.U.G. nr. 29/2005, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 232/2005.

    Suprafeţele de teren agricol aflate în domeniul public al statului
şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, care rămân în
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
   
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Suprafaţa
crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare Localitatea Judeţul (ha)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cristian Sibiu 376,83
Montanologie Cristian Sibiu
2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bucureşti - 0,744
Protecţia Plantelor Bucureşti
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Arad Arad 13,95»
Creşterea Bovinelor Arad
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   ANEXA Nr. 7*)@
    __________
    @Anexa nr. 7 a fost introdusă prin art. unic pct. 24 din O.U.G. nr. 64/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 525/2004.
   
ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

Suprafeţele de teren agricol care trec din domeniul public în
domeniul privat al statului
pentru reconstituirea dreptului de proprietate
___________
*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE │ LOCALITATEA │ JUDEŢUL │SUPRAFAŢA│
│crt.│ │ │ │ - ha - │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti │ Piteşti │ Argeş │ 283,10 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 2. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic │Şimnicu de Jos│Dolj │ 150,42 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 3. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava │Suceava │Suceava │ 247,28 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 4. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada │Livada │Satu Mare│1.322,56 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 5. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podul │Podu Iloaiei │Iaşi │ 693,62 │
│ │Iloaiei │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 6. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin │Lovrin │Timiş │ 153,18 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 7. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila │Brăila │Brăila │ 62,27 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 8. │Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi │Braşov │Braşov │ 319,00 │
│ │Sfeclă de Zahăr Braşov │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ 9. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură │Iaşi │Iaşi │ 1,62 │
│ │şi Vinificaţie Iaşi │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│10. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură │Murfatlar │Constanţa│ 12,19 │
│ │şi Vinificaţie Murfatlar │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│11. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură │Fălticeni │Suceava │ 203,94 │
│ │Fălticeni │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│12. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură │Râmnicu Vâlcea│Vâlcea │ 113,14 │
│ │Vâlcea │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│13. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură │ Iaşi │ Iaşi │ 409,86 │
│ │Iaşi │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│14. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură│Tg. Jiu │Gorj │ 218,03 │
│ │Tg. Jiu │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│15. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură │Geoagiu │Hunedoara│ 15,00 │
│ │Geoagiu │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│16. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Buzău │Buzău │ 12,78 │
│ │Legumicultură Buzău │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│17. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru │Işalniţa │Dolj │ 80,38 │
│ │Legumicultură Işalniţa │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│18. │Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea │Baloteşti │Ilfov │ 487,62 │
│ │Bovinelor Baloteşti │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│19. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea │Arad │Arad │ 649,00 │
│ │Bovinelor Arad │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│20. │Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea │Palas │Constanţa│ 75,00 │
│ │Ovinelor şi Caprinelor Palas │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│21. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea │Popăuţi │Botoşani │ 47,62 │
│ │Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│22. │Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea │Secuieni │Bacău │ 436,61 │
│ │Ovinelor şi Caprinelor Secuieni │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│23. │Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Cristian │Sibiu │ 350,73 │
│ │Montanologie Cristian - Sibiu │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┘