Guvernul României

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 64/2005

din 29/06/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 04/07/2005

pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali


 

    În vederea accelerării recuperării creanţelor datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, având în vedere valoarea semnificativă a debitelor înregistrate pe baza contractelor încheiate, dificultăţile generate de lipsa unei proceduri speciale care să ducă la recuperarea cu celeritate a sumelor de bani datorate acestei agenţii, faptul că aceste sume se fac venit la bugetul de stat, precum şi faptul că întârzierea recuperării respectivelor creanţe afectează în mod negativ bugetul de stat,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. - (1) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi Agenţiei Domeniilor Statului în calitate de instituţie implicată în procesul de privatizare.
   (2) Dispoziţiile cap. VIII, IX şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi Agenţiei Domeniilor Statului în calitate de instituţie implicată în procesul de privatizare.
   Art. 2. - Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate de Agenţia Domeniilor Statului constituie titluri executorii.
   Art. 3. - Procedurile cuprinse în dispoziţiile legale menţionate la art. 1 alin. (2) se aplică şi în cazul contractelor încheiate de Agenţia Domeniilor Statului cu partenerii contractuali, având ca obiect orice formă de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                      Contrasemnează:
───────────────
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
    Bucureşti, 29 iunie 2005.
    Nr. 64.