Guvernul României

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 88/1997

din 23/12/1997
Versiune actualizata la data de 03/02/2004

privind privatizarea societăţilor comerciale@


 

    ___________
    @Text actualizat până la data de 03.02.2004, avându-se în vedere următoarele acte:
   - O.U.G. nr. 37/1999
   - Legea nr. 99/1999
   - O.U.G. nr. 98/1999
   - O.U.G. nr. 38/2000
   - O.U.G. nr. 251/2000
   - O.U.G. nr. 296/2000
   - Legea nr. 379/2001
   - Legea nr. 444/2001
   - Legea nr. 137/2002
   - O.G. nr. 36/2004.

   - A se vedea H.G. nr. 18/2001, prin care denumirea "Ministerul Finanţelor" a fost modificată cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". Actul a fost abrogat prin H.G. nr. 267/2003 însă denumirea s-a păstrat şi în noua reglementare.
   - A se vedea O.U.G. nr. 296/2000 care prin art. 6 alin. 2, prevede că în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă nr. 88/1997 sintagma "Fondul Proprietăţii de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului".

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:
   a) asigurarea transparenţei procesului de privatizare;
   b) formarea preţului de vânzare, în baza raportului dintre cerere şi ofertă;
   c) asigurarea egalităţii de tratament între cumpărători;
   d) reconsiderarea datoriilor societăţilor comerciale, în vederea sporirii atractivităţii ofertei de privatizare.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică:
   a) vânzării de acţiuni la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de numărul acţiunilor pe care le deţine, inclusiv la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local;
   b) vânzării de active ale regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, inclusiv ale companiilor naţionale şi ale societăţilor naţionale ori ale celorlalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes naţional sau local.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 3. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) - Abrogată@
   b) societăţi comerciale de interes strategic înseamnă societăţile naţionale, şi companiile naţionale; alte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului;
   c) - Abrogată@
   d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, care pot fi separate şi organizate să funcţioneze independent, distinct de restul activităţii societăţii sau regiei, cum ar fi unităţi şi subunităţi de producţie, de comerţ sau de prestări de servicii, secţii, ateliere, ferme, spaţii comerciale, spaţii de cazare sau de alimentaţie publică, spaţii pentru birouri sau alte bunuri de acelaşi gen, inclusiv terenul aferent acestora;
   e) cumpărător înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor;
   f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă;
   g) instituţie publică implicată înseamnă Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administraţiei publice locale, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale;
   h) autoritatea de mediu competentă este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau o agenţie locală de protecţie a mediului din subordinea acestui minister;
   i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date şi informaţii privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potenţialilor cumpărători de acţiuni sau de active;
   j) obligaţii de mediu reprezintă un set minim de obligaţii ce revin societăţilor comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vânzarea unui activ, din care rezultă obligaţia conformării cu legislaţia privind protecţia mediului şi care se includ de către instituţia publică implicată în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică. Aceste obligaţii se stabilesc de către autoritatea de mediu competentă, în baza bilanţului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vânzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilanţul va fi elaborat în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;
   k) - Abrogată@
   l) - Abrogată@
   m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere sau penalităţi aferente acestora şi dobânzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
   n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligaţii bugetare.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din Legea nr. 99/1999.
   - Literele a), c), k) şi l) au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002

   CAPITOLUL II
  Competenţele şi atribuţiile Guvernului, Agenţiei Române
de Dezvoltare şi ale instituţiilor publice implicate@
    ___________
    @Titlul capitolului II a fost modificat prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 4. - Competenţele şi atribuţiile în legătură cu procesul de privatizare aparţin Guvernului, Agenţiei Române de Dezvoltare şi instituţiilor publice implicate.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 41. - (1) Guvernul asigură înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi instituţiilor publice, care au competenţe şi atribuţii în realizarea privatizării, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare şi răspunde în faţa Parlamentului de îndeplinirea acestor obligaţii.
   (2) În acest scop Guvernul:
   a) aprobă strategia naţională de privatizare;
   b) Abrogată;@
   c) acordă, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amânări şi/sau eşalonări la plata obligaţiilor bugetare, pe baza propunerilor înaintate de către creditorii bugetari sau de către instituţia publică implicată;
   d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrală de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.@
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 99/1999.
   - Litera b) de la alin. (2) a fost abrogată prin art. 56 din Legea nr. 137/2002, astfel cum a fost modificat de O.G. nr. 36/2004.

   Art. 42. - Abrogat@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002, astfel cum a fost modificat de O.G. nr. 36/2004.

   Art. 43. - (1) Instituţia publică implicată realizează întregul proces de privatizare.
   (2) În acest scop instituţia publică implicată:
   A. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, având capacitatea de a împuternici reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru:
   a) administrarea eficientă a societăţilor/companiilor naţionale şi a societăţilor comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivităţii, luând măsuri privind:
   - pregătirea şi realizarea unor operaţiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale şi financiare, destinate să asigure creşterea realizărilor tehnico-economice ale societăţii comerciale şi diminuarea obligaţiilor bugetare sau de altă natură;
   - restructurarea societăţilor comerciale prin fuziune, divizare, vânzare de active şi conversie în acţiuni a datoriilor faţă de creditorii comerciali, precum şi prin închidere operaţională, totală sau parţială;
   - solicitarea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobării potrivit legii;
   b) lichidarea societăţilor comerciale neprofitabile;
   B. ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale:
   a) stabileşte metoda adecvată de privatizare şi o schimbă în măsura în care este necesar;
   b) publică în presa scrisă şi/sau în sistem electronic, pe plan local, naţional şi/sau internaţional, listele cuprinzând societăţile comerciale care se privatizează;
   c) întocmeşte dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de ofertă publică sau alte documente ce prezintă relevanţă în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor metodologice emise în aplicarea acesteia;
   d) efectuează vânzarea, la preţul de piaţă, a acţiunilor emise de societăţile comerciale;
   e) iniţiază sau, după caz, aprobă, în condiţiile legii, vânzarea la preţul de piaţă a activelor din patrimoniul societăţilor comerciale şi regiilor autonome, cu excepţia celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vânzare, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (3) Litigiile privind contractele, convenţiile, protocoalele şi orice alte acte ori înţelegeri, încheiate de către instituţiile publice implicate în scopul de a pregăti, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societăţi comerciale sau grupuri de societăţi comerciale, sunt de competenţa secţiilor comerciale ale instanţelor judecătoreşti.@
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 5. - (1) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care acţionează pentru diminuarea implicării în economie a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, prin vânzarea acţiunilor acestora. Bugetul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se formează integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizării societăţilor comerciale, din dividende şi din dobânzile aferente disponibilităţilor sale băneşti, se aprobă de către Guvern şi se gestionează în regim extrabugetar.
   (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului exercită atribuţiile prevăzute la art. 43 alin. (2) cu privire la societăţile comerciale, altele decât cele de interes strategic, în cazul cărora aceste atribuţii se exercită de către ministerele de resort. Guvernul poate hotărî ca şi în cazul unor asemenea societăţi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să exercite atribuţiile prevăzute la art. 43 alin. (2). În cazul societăţilor comerciale constituite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile prevăzute la art. 43 alin. (2) se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 7 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 6. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 7. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 8. - (1) - Abrogat@
   (2) - Abrogat@
   (3) Activitatea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se desfăşoară pe principiul descentralizării. În acest scop, societăţile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale şi al direcţiilor teritoriale judeţene ale Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.@
    ___________
    @Alineatele 1 şi 2 au fost abrogate prin art. I, pct. 11 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 3 a fost modificat prin art. I, pct. 12 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 9. - (1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aprobă de către Guvern şi se administrează în regim extrabugetar.@
   (2) - Abrogat@
   (3) - Abrogat@
   (4) - Abrogat@
   (41) Companiile sau societăţile naţionale beneficiare de împrumuturi externe de la organisme internaţionale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobânzilor şi a altor costuri în valută nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată conform acordurilor subsidiare de împrumut încheiate cu Ministerul Finanţelor Publice*), pot solicita, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, să fie suportate din fondurile realizate din privatizare.
    ___________
   *) Denumirea ministerului a fost modificată prin H.G. nr. 18/2001, abrogată prin H.G. nr. 267/2003 (Atenţie! - denumirea s-a păstrat în noua reglementare).

   (5) În cazul în care societăţile comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale se privatizează de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, veniturile încasate din vânzarea acţiunilor se varsă la bugetul local, după deducerea unei cote de 10%, care rămâne la dispoziţia Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare.@
   (51) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate, altele decât Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, din vânzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale, se varsă la bugetul local după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3).@
   (6) Instituţiile publice implicate nu pot aloca fonduri şi nu pot acorda credite societăţilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpăra acţiuni emise de societăţi comerciale ori active, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.@
   (61) Instituţiile publice implicate au obligaţia să deruleze fondurile rezultate din operaţiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului.@
   (62) Sumele aflate în conturi curente şi în depozite bancare pe care Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit la bănci se vor transfera în contul acestuia deschis la trezoreria statului. Se exceptează de la aceste prevederi depozitele constituite, în baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenţi economici.@
   (63) Operaţiunile de încasări şi plăţi sunt dispuse de către instituţiile prevăzute la alin. (61) pe răspunderea acestora.@
   (64) Dobândă pe care o va plăti trezoreria statului către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pentru sumele prevăzute la alin. (61) şi (62) se va stabili prin convenţie încheiată între părţi, în condiţiile legii.@
   (7) Pe întreaga durată de funcţionare, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului este scutit de plata impozitului pe profit.
    ___________
    @Alineatul 1 a fost modificat prin art. I, pct. 13 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 2 şi 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.
   - Alineatul 4 a fost abrogat prin art. 2 din O.U.G. nr. 38/2000.
   - Alineatul 41 a fost introdus prin art. I, pct. 14 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 5 a fost modificat prin art. I, pct. 15 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 51 a fost introdus prin art. I, pct. 16 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 61-64 au fost introduse prin articolul unic din O.U.G. nr. 37/1999.
   - Alineatele 6 şi 61 au fost modificate prin art. I, pct. 17 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 10. - (1) Controlul respectării de către instituţia publică implicată a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării, constatarea contravenţiilor şi stabilirea sancţiunilor se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Determinarea metodei de privatizare şi alegerea agentului de privatizare şi/sau a cumpărătorului, operaţiunile prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. A, precum şi legalitatea clauzelor din contractele încheiate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, incluzând, între altele, clauzele privitoare la preţul vânzării, nu sunt supuse controlului Curţii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai încasarea şi folosirea, potrivit destinaţiilor prevăzute de lege, a veniturilor cuvenite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.
   (3) Membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nu răspund pentru operaţiunile acestuia, în afară de cazul în care faptele lor constituie infracţiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administraţie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului nu răspund pentru acţiunile sau inacţiunile agenţilor de privatizare.
   (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte instituţii publice implicate.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 18 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 11. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 19 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 12. - Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului se desfiinţează în momentul în care Parlamentul constată, pe baza informaţiilor prezentate de Guvern, că privatizarea este un proces încheiat.

   CAPITOLUL III
  Vânzarea de acţiuni

   Secţiunea I
  Achiziţii externe - Abrogat@
    ___________
    @Titlul secţiunii I a capitolului III a fost abrogat prin art. I, pct. 20 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 13. - (1) Instituţiile publice implicate, vând acţiunile prin următoarele metode:
   a) ofertă publică;
   b) metode de vânzare specifice pieţei de capital;
   c) negociere;
   d) licitaţie cu strigare sau în plic;
   e) certificate de depozit emise de bănci de investiţii pe piaţa de capital internaţională;
   f) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-e).
   (2) În cazul în care instituţia publică implicată decide să formuleze o ofertă de vânzare, preţul de ofertă va fi, de regulă, egal cu valoarea nominală a acţiunilor, cu precizarea că vânzarea se face la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, indiferent de metoda de privatizare utilizată, fără a exista un preţ minim de vânzare.
   (3) În scopul determinării principalelor elemente ale vânzării de acţiuni, instituţia publică implicată va putea dispune întocmirea unui raport de evaluare.
   (4) - Abrogat@
   (5) Ministerul Finanţelor Publice, în numele şi pe seama statului, poate stinge, cu acordul părţilor, obligaţiile asumate de acesta în temeiul împrumuturilor externe contractate, prin transmiterea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale către deţinătorii de obligaţiuni de stat. Modalităţile de efectuare a acestei operaţiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (6) Instituţiile publice implicate pot primi, în schimbul acţiunilor emise de societăţile comerciale, obligaţiuni sau alte instrumente garantate de stat, în condiţiile stabilite de Guvern.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 21 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 4 a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 14. - (1) - Abrogat@
   (2) Instituţiile publice implicate asigură publicarea anunţurilor şi ofertelor de vânzare în presa locală, naţională de largă răspândire şi/sau prin mijloace electronice şi, după caz, într-un jurnal internaţional, în condiţiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (3) - Abrogat@
   (4) - Abrogat@
   (5) - Abrogat@
   (6) - Abrogat@
   (7) Termenele şi etapele procedurii de întocmire a raportului şi de emitere a certificatului de obligaţii bugetare vor face obiectul reglementării normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.@
   (8) - Abrogat@
   (9) - Abrogat@
   (10) Pe parcursul derulării procesului de privatizare administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi să notifice imediat instituţiei publice implicate producerea oricărui act sau fapt de natură să modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau să angajeze răspunderea societăţii.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 22 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 1, 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002
   - Alineatul 7 a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 251/2000, introdus prin Legea de aprobare nr. 444/2001.

   Art. 15. - Instituţiile publice implicate au dreptul să contracteze cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, servicii de asistenţă de specialitate în domeniul privatizării, restructurării şi lichidării. De asemenea, instituţiile publice implicate pot încheia contracte cu societăţi de valori mobiliare, pentru vânzarea acţiunilor la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale ori internaţionale, precum şi cu bănci de investiţii, pentru transferul şi vânzarea unui portofoliu de acţiuni pe piaţa de capital internaţională, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe această piaţă.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 23 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 151. - (1) În vederea măririi şanselor de privatizare a societăţilor comerciale, instituţiile publice implicate pot accepta plata în rate a preţului acţiunilor vândute, în condiţiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) În cazul vânzării cu plata în rate a preţului acţiunilor unei societăţi comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din preţul de vânzare, iar plata ratelor se va eşalona pe o perioadă de maximum 3 ani.
   (3) Asupra acţiunilor vândute cu plata în rate se constituie un drept de gaj.
   (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă două rate succesive, contractul poate fi rezolvit.@
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 24 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 152. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 24 din Legea nr. 99/1999 şi abrogat, ulterior prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Secţiunea a II-a
  Achiziţii interne - Abrogat@
    ___________
    @Titlul secţiunii a II a fost abrogat prin art. I, pct. 25 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 16. - (1) Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra acţiunilor emise de o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, salariaţii, membrii consiliului de administraţie sau pensionarii cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială pot constitui asociaţii potrivit prevederilor prezentei secţiuni.
   (2) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, constituită din persoanele prevăzute în alineatul precedent în scopul dobândirii de acţiuni emise de societăţile comerciale.
   (3) În cadrul unei societăţi comerciale se pot constitui una sau mai multe asociaţii, formate, după caz, din:
   a) salariaţi ai respectivei societăţi comerciale şi/sau pensionari cu ultimul loc de muncă la aceasta;
   b) membrii consiliului de administraţie şi salariaţi.
   Art. 17. - (1) Pot face parte dintr-o asociaţie următoarele categorii de salariaţi, după caz:
   a) salariaţii societăţii comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată;
   b) salariaţii societăţii comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu program de lucru normal sau de cel puţin o jumătate de normă.
   (2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decât dintr-o singură asociaţie.
   Art. 18. - Procedura de constituire şi de lichidare a unei asociaţii, structura acesteia, drepturile şi obligaţiile membrilor săi sunt cele prevăzute în Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociaţie şi societatea comercială în cadrul căreia se înfiinţează aceasta se reglementează prin hotărâre a Guvernului.
   Art. 19. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 20. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul 20 a fost abrogat prin art. I, pct. 27 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 21 - (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secţiuni se înscriu în registrul acţionarilor societăţii comerciale. Asociaţia va figura în registrul acţionarilor şi se va înscrie în Registrul comerţului la poziţia "Acţionari", până la plata integrală a preţului, având drept de vot în adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de natura acţiunilor achiziţionate: comune sau preferenţiale.
   (2) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secţiuni sunt transmise membrilor asociaţiei numai după plata integrală a preţului.
   (3) - Abrogat@
    ___________
    @Alineatul 3 a fost abrogat prin art. I, pct. 28 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 22. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul 22 a fost abrogat prin art. I, pct. 29 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 23. - Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
   a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat, toate datoriile contractate au fost plătite, iar acţiunile au fost distribuite membrilor asociaţiei;
   b) când numărul membrilor săi scade sub 20. În acest caz, adunarea generală a asociaţiei va putea hotărî dizolvarea asociaţiei numai după ce a stabilit, împreună cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi cu ceilalţi creditori, modalităţile de stingere a datoriilor, după caz.

   CAPITOLUL IV
  Vânzarea activelor societăţilor comerciale şi ale regiilor autonome@
    ___________
    @Titlul capitolului IV a fost modificat prin art. I, pct. 30 din Legea nr. 99/1999.

   Secţiunea I
  Vânzarea de active cu plată integrală - Abrogat@
    ___________
    @Titlul secţiunii I a fost abrogat prin art. I, pct. 31 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 24. - (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, după caz, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi regiilor autonome, cu aprobarea prealabilă a ministerului de resort sau, după caz, a autorităţii administraţiei publice locale.
   (3) Vânzarea activelor se face prin licitaţie deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut pe piaţă.
   (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale vânzătoare de active.
   (5) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul perfectării unui contract de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, având ca obiect utilizarea activelor aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, dacă în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 32 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 25. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 33 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 26. - (1) La cumpărarea de active potrivit art. 24 nu au dreptul să participe reprezentanţii instituţiilor publice implicate în adunările generale ale acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi directorii executivi ai societăţilor comerciale sau ai regiilor autonome vânzătoare.
   (2) Sumele rezultate din vânzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în următoarea ordine, pentru:
   a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în contul garanţiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi;
   b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;
   c) plata altor datorii;
   d) efectuarea de investiţii;
   e) finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate;
   f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligaţiilor legale de conformare la cerinţele de protecţie a mediului, după caz;
   g) alte destinaţii.
   (3) Vânzarea activelor şi utilizarea sumelor rezultate din această vânzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a căror creanţă este garantată cu ipotecă, gaj sau privilegiu asupra activului supus vânzării.
   (4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăţilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 34 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 27. - (1) Societăţile comerciale, şi regiile autonome, care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociaţii în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi.
   (2) Vânzarea se desfăşoară cu acordul instituţiei publice implicate.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 35 din Legea nr. 99/1999.

   Secţiunea a II-a
  Vânzarea de active cu plate în rate - Abrogat@
    ___________
    @Titlul secţiunii a II-a a fost abrogat prin art. I, pct. 36 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 28. - Regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, cu acordul instituţiei publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comercianţilor - persoane fizice, asociaţii familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, sau societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 37 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 29. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 38 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 30. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 39 din Legea nr. 99/1999.

   CAPITOLUL V
  Obligaţii de mediu şi protecţia salariaţilor@
    ___________
    @Titlul capitolului V a fost modificat prin art. I, pct. 40 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 31. - (1) În cazul în care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni, cumpărătorul ar dobândi controlul asupra societăţii comerciale, acea societate trebuie să întocmească, în conformitate cu dispoziţiile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, un bilanţ de mediu care este supus spre avizare autorităţii de mediu competente. Avizul va cuprinde obligaţiile de mediu ce revin societăţii comerciale.
   (2) - Abrogat@
   (3) - Abrogat@
   (4) - Abrogat@
   (5) - Abrogat@
   (6) În toate cazurile societatea comercială este obligată să îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia a unor obligaţii de conformare cu normele privind protecţia mediului care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare a activului.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 41 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 2 - 5 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 32. - (1) Salariaţii societăţilor comerciale ale căror acţiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 48/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1998.
   (2) - Abrogat@
   (3) - Abrogat@
   (4) - Abrogat@
   (5) - Abrogat@
   (6) Salariaţii disponibilizaţi vor beneficia de măsurile prevăzute în programele de recalificare şi reintegrare profesională finanţate din fondul special constituit în acest scop la dispoziţia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4).@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 42 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 2 - 5 au fost abrogate prin lit. A, pct. 5 din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 98/1999.

   CAPITOLUL V1
  Situaţia unor imobile deţinute de societăţile comerciale
care fac obiectul privatizării@
    ___________
    @Capitolul V1 conţinând articolele 321 - 324 a fost introdus prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 321. - (1) Societăţile comerciale care deţin terenuri ce sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu obiectul lor de activitate şi al căror regim juridic urmează să fie clarificat vor continua să folosească aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic.
   (2) Societăţile comerciale se privatizează fără a include în capitalul social valoarea terenului prevăzut la alin. (1).
   (3) După clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparţinând domeniului public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosinţa societăţilor comerciale privatizate sau care urmează a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competentă, pentru perioada maximă prevăzută de lege. Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura şi documentaţia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. Terenurile clasificate ca aparţinând domeniului privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în condiţiile prevăzute mai sus, închiriate sau oferite societăţii comerciale spre a fi cumpărate.
   (4) Criteriile generale pentru stabilirea redevenţei, a chiriei şi a preţului de vânzare se determină, prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă
   Art. 322. - (1) Capitalul social al societăţilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor menţionate în certificat.
   (2) - Abrogat@
   (3) - Abrogat@
   (4) - Abrogat@
   (5) Adunarea generală care-decide emiterea acţiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotărască convertirea automată a acestora în acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirării termenului de exercitare a dreptului de opţiune ori, după caz, la data rezoluţiunii contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor.
    ___________
    @Alineatele 2 - 4 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 323. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 324. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   CAPITOLUL V2
  Dispoziţii speciale privind închiderea operaţională şi vânzarea
activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea
societăţilor comerciale supuse privatizării@
    ___________
    @Capitolul V2 conţinând articolele 325 - 3227 a fost introdus prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 99/1999.

   Secţiunea I
  Închiderea operaţională şi vânzarea activelor nerentabile@
    ___________
    @Secţiunea I conţinând art. 325 - 327 a fost abrogată prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 325-327. - Abrogate@
    ___________
    @Art. 325-327 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Secţiunea a II-a
  Dispoziţii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea

   Art. 328. - În scopul accelerării procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine cel puţin 50%+1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntară şi lichidarea sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.
   Art. 329. - (1) - Abrogat@
   (2) - Abrogat@
   (3) - Abrogat@
   (4) În cazul în care pe ordinea de zi figurează dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale, consiliul de administraţie este obligat să pregătească şi să pună la dispoziţie acţionarilor, la sediul societăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data ţinerii adunării generale, situaţia detaliată a tuturor debitelor societăţii, cu indicarea creditorilor şi a termenului la care creanţele acestora au devenit sau vor deveni scadente.
   (5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a voturilor.
   (6) În termen de două zile de la data adoptării sale, hotărârea adunării generale a acţionarilor se depune la registrul comerţului şi se publică într-un cotidian naţional de largă difuzare şi, după caz, într-un cotidian internaţional, precum şi prin mijloace electronice.
    ___________
    @Alineatele 1 - 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3210. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3211. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3212. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Secţiunea a III-a
  Lichidarea

   Art. 3213. - (1) - Abrogat@
   (2) Creditorii care depun declaraţii de creanţe alcătuiesc asociaţia creditorilor, în cadrul căreia hotărârile se adoptă cu majoritate absolută de voturi. Votul fiecărui creditor este proporţional cu ponderea creanţei sale în totalitatea creanţelor aparţinând creditorilor asociaţi. Asociaţia creditorilor nu constituie persoană juridică. Organizarea şi funcţionarea asociaţiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (3) - Abrogat@
    ________
    @Alineatele 1 şi 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3214. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3215. - (1) Nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului.
   (2) - Abrogat@
    ___________
    @Alineatul 2 a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3216. - (1) Lichidatorul se numeşte de către instituţia publică implicată, pe bază de licitaţie, în termen de 60 de zile de la data depunerii hotărârii de dizolvare la registrului comerţului.
   (2) Agentul de privatizare care exercită atribuţiile prevăzute la art. 43 alin. (2) cu privire la societatea comercială supusă lichidării poate îndeplini funcţia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitări adresate instituţiei publice implicate, fără a mai fi necesară organizarea unei licitaţii.
   (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat şi va intra în vigoare în termen de două zile de la adjudecarea licitaţiei, sub sancţiunea nulităţii.
   (4) Lichidatorul va intra în funcţie după depunerea semnăturii la registrul comerţului şi a specimenului de semnătură în bancă, în ziua următoare semnării contractului său de angajare.
   (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în funcţie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului şi a documentelor societăţii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care va fi certificată de către cenzori. La data îndeplinirii acestei formalităţi funcţia administratorilor încetează.
   (6) În cazul admiterii în principiu a cererii formulate de creditori în temeiul art. 3214 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusă validării de către judecătorul-sindic.
   Art. 3217. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3218. - (1) În cazul în care intervine o cauză de încetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, după caz, succesorul său în drepturi este obligat să notifice de îndată situaţia apărută instituţiei publice implicate, cu excepţia cazului în care aceasta i-a notificat cauza de încetare a contractului.
   (2) - Abrogat@
   (3) În situaţia încetării contractului de angajare a lichidatorului, instituţia publică implicată va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a următorului clasat în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor art. 3216, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societăţii până la numirea unui nou lichidator în conformitate cu dispoziţiile art. 3216, dar nu mai mult de 60 de zile de la data încetării funcţiei lichidatorului al cărui mandat a încetat.
   (4) Dispoziţiile art. 3216 alin. (4), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător în situaţiile prevăzute la alin. (3).
   (5) Lichidatorul al cărui contract a încetat, până la predarea patrimoniului către mandatarul special sau către noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul îndeplinirii funcţiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare şi nici o operaţiune asupra patrimoniului societăţii, cu excepţia actelor de conservare şi administrare.
    ___________
    @Alineatul 2 a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3219. - (1) - Abrogat@
   (2) Bunurile se adjudecă la cel mai mare preţ oferit.
   (3) Abrogat@
   (4) Contractul va putea prevedea plata preţului bunurilor în rate, cu condiţia ca plata ratelor să fie asigurată în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (5) Prevederile art. 327 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    ___________
    @Alineatele 1 şi 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3220. - (1) Creditorii, cu excepţia acţionarilor, îşi pot depune creanţa drept preţ, în condiţiile prevăzute de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Bunurile sau activele asupra cărora poartă un privilegiu, un drept de gaj sau de ipotecă pot fi adjudecate numai în contul creanţei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipotecă, în afară de cazul în care creditorul având rang util şi necontestat renunţă în scris la dreptul său.
   (3) Prin adjudecarea bunurilor în contul creanţelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinţă prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Art. 3221. - (1) - Abrogat@
   (2) Creanţele rezultate din contractele de vânzare de bunuri ale societăţii cu plata în rate şi garanţiile ce le însoţesc se pot cesiona creditorilor în contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumpărătorului şi garantului preluarea contractului şi a garanţiei.
   (3) Repartizarea către creditorii prevăzuţi la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vânzare se efectuează la fiecare 3 luni, iar către creditorii menţionaţi la lit. h), numai după satisfacerea integrală a tuturor celorlalte creanţe.
   (4) Abrogat@
    _________
    @Alineatele 1 şi 4 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3222. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3223. - (1) Creditorii pot constitui provizioane, deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totală sau parţială a creanţelor din sumele repartizate în urma lichidării debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la închiderea lichidării, creditorilor neîndestulaţi, care vor avea înscrisă diferenţa de creanţă rămasă neacoperită.
   (2) Creditorii ale căror creanţe au fost prezentate după expirarea termenului de depunere a declaraţiilor de creanţe, dar nu mai târziu de închiderea lichidării, vor lua parte la distribuite în mod proporţional numai din sumele eventual rămase după plata creanţelor înregistrate în termen. În acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.
   Art. 3224. - (1) După distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societăţii, creditorii ale căror creanţe nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comerţ şi industrie teritorială pot sesiza tribunalul competent în vederea anulării unor acte juridice ale societăţii sau angajării răspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia.
   (2) Soluţionarea acestor acţiuni va profita creditorilor prevăzuţi la art. 3223.
   Art. 3225. - (1) În termen de 20 de zile de la ultima licitaţie cenzorii întocmesc şi supun aprobării instituţiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operaţiunilor lichidării. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului.
   (2) După aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societăţii pentru informarea acţionarilor, iar după 15 zile de la depunere, înregistrarea acestuia la registrul comerţului, dată la care societatea se radiază de drept fără nici o altă formalitate.
   Art. 3226. - Actele, registrele şi ştampila societăţii se predau de lichidator instituţiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu şi în interes propriu, urmărirea creanţelor societăţii faţă de terţi, rămase neexecutate la data lichidării.
   Art. 3227. - La data radierii societăţii din registrul comerţului încetează de drept orice acţiune îndreptată împotriva acesteia.

   CAPITOLUL V3@
  Soluţionarea litigiilor
    ___________
    @Capitolul V3 conţinând articolele 3228 - 3231, a fost introdus prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 3228. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3229. - Termenul de prescripţie pentru introducerea cererilor în anulare şi a opoziţiilor împotriva hotărârilor prevăzute la art. 329 este de 10 zile de la data publicării hotărârii consiliului de administraţie, adoptată în temeiul acestora. În cazul hotărârilor prevăzute la art. 3210, termenul curge de la data publicării acestora în conformitate cu dispoziţiile art. 329 alin. (6).
   Art. 3230. - (1) Cererea în anulare şi opoziţia nu suspendă executarea hotărârii atacate. La cerere, pentru motive întemeiate, instanţa poate decide suspendarea, dacă se depune o cauţiune egală cu 1% din valoarea capitalului social al societăţii comerciale supuse fuziunii, divizării sau lichidării ori, după caz, egală cu o pătrime din valoarea creanţei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cauţiunea se restituie numai în cazul admiterii acţiunii. Plafonul maxim al cauţiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotărâre a Guvernului.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cererilor prevăzute la art. 3213 alin. (3). În acest caz cauţiunea este de o pătrime din valoarea creanţei contestate, fără a depăşi plafonul maxim prevăzut la alin. (1).
   Art. 3231. - (1) - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   CAPITOLUL VI
  Sancţiuni

   Art. 33. - (1) Constituie contravenţii la normele din prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiuni:
   a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vânzarea acţiunilor şi a activelor;
   b) neîntocmirea bilanţului de mediu în termenul prevăzut de lege;
   c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare şi în raportul de evaluare, cu scopul vădit de a influenţa preţul de ofertă;
   d) neînregistrarea majorării de capital în termenul prevăzut de lege;
   e) atribuirea unui pachet de acţiuni unei persoane în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare;
   f) divulgarea de informaţii confidenţiale unor terţi cu privire la intenţia de vânzare a unui portofoliu de acţiuni, în scopul influenţării preţului de ofertă sau pentru a favoriza un cumpărător potenţial în dauna altor persoane;
   g) nerespectarea termenelor şi a procedurii de întocmire şi eliberare a certificatului de sarcini fiscale;
   h) neîndeplinirea obligaţiei de a notifica actele şi faptele prevăzute la art. 14 alin. (10);
   i) nerespectarea termenului prevăzut la art. 326 alin. (2) pentru publicarea anunţului de vânzare a activelor nerentabile;
   j) omisiunea de a convoca adunarea generală a acţionarilor în termenul prevăzut la art. 329 alin. (2) sau la art. 3210 alin. (4);
   k) nerespectarea termenului prevăzut la art. 3210 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevăzut la art. 329 alin. (4), la art. 3210 alin. (3) sau la art. 3214 alin. (2) pentru depunerea situaţiei privind debitele societăţii;
   l) nepublicarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor ori ale consiliului de administraţie potrivit art. 329 alin. (6), art. 3210 alin. (4) sau art. 3212;
   m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 3211 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizării sau dizolvării societăţii;
   n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului;
   o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor şi de publicare a anunţurilor în conformitate cu prevederile art. 3213 alin. (1);
   p) nerespectarea de către lichidator sau, după caz, de către mandatarul special a termenelor prevăzute la art. 3216 alin. (4) şi (5) şi la art. 3217.
   (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
   a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
   b) cele prevăzute la lit. b)-f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
   c) cele prevăzute la lit. g)-p), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
   (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sancţiunile se aplică individual personalului instituţiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autorităţii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finanţelor Publice sau al direcţiei generale a finanţelor publice competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societăţilor comerciale.
   (4) În cazul societăţilor de brokeri şi al agenţilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei.
   (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi h)-p) se fac de către Ministerul Finanţelor Publice împreună cu personalul autorităţii de mediu competente, dacă nu s-a întocmit un bilanţ de mediu, ori, după caz, de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. f), sau de către Departamentul de Control al Guvernului, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. g).
   (6) Amenzile prevăzute la alin. (2) se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului.
   (7) Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.@
    ___________
    @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 44 din Legea nr. 99/1999.

   CAPITOLUL VII
  Reguli speciale privind privatizarea anumitor societăţi comerciale@
    ___________
    @Titlul capitolului VII a fost modificat prin art. I, pct. 45 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 34. - (1) În cazul privatizării societăţilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome şi în cazul altor societăţi comerciale de interes strategic, Guvernul are opţiunea de a păstra o acţiune nominativă de control al statului, stabilind totodată şi cine va exercita drepturile ce decurg din această calitate.@
   (2) Acţiunea nominativă de control conferă statului următoarele drepturi:
   a) numirea în consiliul de administraţie a 1-2 reprezentanţi;
   b) posibilitatea de a se opune, în adunarea generală a acţionarilor sau în consiliul de administraţie, a luării deciziilor care privesc gajarea sau ipotecarea activelor, dizolvarea lichidarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, schimbarea obiectului de activitate, precum şi fuziunea prin absorbţie, dacă asemenea decizii ar putea afecta protecţia consumatorilor, activitatea societăţii comerciale prin favorizarea unui terţ, protecţia concurenţei sau în cazul în care ar aduce atingere intereselor naţionale.
   (3) Acţiunea nominativă de control poate fi transformă într-o acţiune comună, prin hotărâre a Guvernului.
    ___________
    @Alineatul 1 a fost modificat prin art. I, pct. 46 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 341. - (1) Privatizarea băncilor se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar. Vânzarea acţiunilor emise de societăţile bancare la care statul este acţionar se va desfăşura conform oricărei metode prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
   (2) Privatizarea societăţilor comerciale din turism se desfăşoară potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism.@
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 47 din Legea nr. 99/1999.

   CAPITOLUL VII1@
  Agenţii de privatizare
    ___________
    @Capitolul VII1 conţinând articolele 342 - 345 a fost introdus prin art. I, pct. 48 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 342. - (1) - Abrogat@
   (2) Abrogat@
   (3) Agenţii de privatizare se pot grupa în baza unui contract de asociere temporară pe obiect sau a unui contract de societate cu răspundere limitată ori pe acţiuni. În cazul asocierilor temporare pe obiect, asociaţii desemnează asociatul coordonator, împuternicit să participe la procedura de selecţie în vederea acordării mandatului prevăzut în prezentul capitol.
    ___________
    @Alineatele 1 şi 2 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 343. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 344. - (1) - Abrogat@
   (2) Abrogat@
   (3) Abrogat@
   (4) În cazul societăţilor comerciale de interes strategic, elementele esenţiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului.
   (5) Instituţia publică implicată încheie contractul de mandat în termen de 15 zile de la data hotărârii comisiei prevăzute la alin. (3).
    ___________
    @Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 1, 2 şi 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 345. - (1) Onorariul agenţilor de privatizare include o componentă fixă şi componente variabile în funcţie de costurile efective şi de aducerea la îndeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Membrii asociaţi sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat.

   CAPITOLUL VIII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 35. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul 35 a fost abrogat prin art. I, pct. 49 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 36. - (1) Procedurile de privatizare aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate în curs de derulare: vânzările de acţiuni, dacă au fost aprobate de Consiliul de administraţie al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, şi vânzările de active, în cazul în care s-au publicat anunţurile de organizare a licitaţiilor. Ofertele ale căror termene au fost depăşite ca urmare a neconsumării etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.
   (2) Sistemul de facilităţi privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificările ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului şi la bugetele locale, potrivit ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997, se aplică numai pentru contractele care au fost încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul societăţilor comerciale privatizate prin negociere directă, fără caiet de sarcini, precum şi în cazul societăţilor comerciale privatizate către investitori străini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevăzut restituirea în valută a sumelor care se lasă cu titlu gratuit.
   (4) Pentru contractele în curs de negociere ori pentru situaţiile în care etapa selecţiei achizitorului potenţial nu s-a consumat, în baza metodei de privatizare fixate iniţial, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului poate conveni cu achizitorul perfectarea contractelor fără a include sistemul de facilităţi privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziţia societăţii comerciale privatizate. În acest caz, eventualele datorii înregistrate de societatea comercială care se privatizează se deduc din preţul acţiunilor care se vând, fără a afecta valoarea investiţiilor la care se obligă cumpărătorul, iar eventualele diferenţe la datorii vor fi reeşalonate cu acordul creditorilor.
   (5) Sumele aflate în conturi curente şi în depozite bancare, pe care Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv dobânzile ncasate şi aferente acestor sume, urmează regimul juridic stabilit până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.
   Art. 37. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul 37 a fost abrogat prin art. I, pct. 50 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 38. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul 38 a fost abrogat prin art. I, pct. 51 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 39. - (1) Sumele rezultate din vânzarea cu plata în rate a acţiunilor emise de societăţile comerciale la care statul este acţionar, devenite scadente la data desfiinţării Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, ratele aferente creditelor de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991 şi Legii nr. 55/1995 şi devenite exigibile după această dată, precum şi orice alte venituri financiare cuvenite Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului revin statului şi se varsă la bugetul de stat.
   (2) Sumele rezultate din vânzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, iniţiate de către Agenţia Naţională pentru Privatizare, înainte de organizarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (ex Fondul Proprietăţii de Stat) şi a celor cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, revin statului, în proporţie de 70%, după desfiinţarea Fondului Proprietăţii de Stat şi, respectiv, a Fondurilor Proprietăţii Private, sau societăţilor rezultate în urma transformării acestora.
   (3) Urmărirea executării contractelor de vânzare cu plata în rate, a creditelor de restructurare acordate şi devenite exigibile, precum şi a oricăror alte venituri financiare cuvenite Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, după data desfiinţării acestuia, se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele financiare teritoriale.
   Art. 40. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul 40 a fost abrogat prin art. I, pct. 52 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 41. - Abrogat@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 42. - Instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar nu au dreptul să participe la cumpărări de acţiuni sau active, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).
   Art. 43. - În termen de cel mult 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României va fi reglementată situaţia bunurilor cu destinaţie comercială care au intrat în patrimoniul statului prin legi şi prin alte acte normative de naţionalizare.
   Art. 44. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) şi (8), precum şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, precum şi art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abrogă.
   (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

    PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
   
                          Contrasemnează:
───────────────
p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat
Ministrul reformei,
preşedintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Şerbănescu
Ministrul privatizării,
Valentin M. Ionescu
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu
    Bucureşti, 23 decembrie 1997.
    Nr. 88.